Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

walidacja css walidacja html walidacja wcag
Strona główna » Protokoły z sesji RM - archiwum » Protokoł X sesji Rady Miejskiej (28.12.2007)
A A A

Protokoły z sesji RM - archiwum: Protokoł X sesji Rady Miejskiej (28.12.2007)

PROTOKOŁ  Nr X/07

z sesji  Rady Miejskiej w Witkowie, odbytej w dniu 28 grudnia 2007r. o godz. 12,00 w sali posiedzeń Urzędu GiM, pod przewodnictwem p.Bogusława Mołodeckiego – Przewodniczącego Rady

Uczestniczący w sesji Radni – zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.

Uczestniczący w sesji goście oraz sołtysi i przewodniczący zarządów osiedli – zgodnie z listami obecności, stanowiącymi załączniki do niniejszego protokołu.

Otwarcia sesji dokonał p.Bogusław Mołodecki – Przewodniczący Rady. Powitał zebranych, stwierdził na podstawie listy obecności, że w posiedzeniu uczestniczy 14 Radnych, na ogólną liczbę 15, a zatem Rada Miejska jest kompetentna do podejmowania prawomocnych uchwał.

Następnie zebrani wysłuchali hejnału gminy w wykonaniu trębacza p.Piotra Lesiaka.

Pan Przewodniczący przypomniał, że porządek obrad został Radnym podany w zawiadomieniach o sesji. Poinformował, że w związku z zastrzeżeniami Regionalnej Izby Obrachunkowej do projektu budżetu gminy i miasta na 2008r., zachodzi konieczność podjęcia na dzisiejszej sesji dodatkowej uchwały i wobec powyższego zaproponował poszerzenie porządku sesji o punkt brzmiący:

„Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków.”

Proponowany temat zostałby rozpatrzony jako punkt „14” (przed zmianami w budżecie), a numeracja kolejnych punktów uległaby przesunięciu.

Uwag bądź innych propozycji nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał propozycję poszerzenia porządku obrad pod głosowanie.

Rada Miejska jednogłośnie przyjęła ww. propozycję zmiany porządku obrad.

Porządek  sesji:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku obrad.

2. Interpelacje, zapytania i wnioski.

3. Informacja o działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

4. Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008r.

5. Uchwalenie Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2008r.

6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ceny za przyjęcie odpadów do składowania na składowisku.

7. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2008r.

8. Ustosunkowanie się kompetentnych osób do spraw przedstawionych w punkcie  2 porządku sesji.

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na remont komunalnych budynków mieszkalnych gminy i miasta Witkowo.

10. Podjęcie uchwały dotyczącej ustalenia stawki opłaty adiacenckiej od podziałów nieruchomości.

11. Przystąpienie do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Witkowie.

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych w tym wysokości opłat w szkołach prowadzonych przez gminę Witkowo.

13. Sprawozdanie z wykonania uchwały Nr XVII/169/00 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 30 czerwca 2000r. w sprawie ustalenia zasad zbywania nieruchomości gminnych oraz wyrażenia zgody na bonifikatę od ceny sprzedaży tych nieruchomości.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków.

15. Dokonanie zmian w budżecie gminy i miasta na 2007r.

16. Uchwalenie budżetu gminy i miasta na 2008r.

17. Uchwalenie planu pracy Rady Miejskiej oraz planów pracy stałych Komisji Rady na 2008r.

18. Inne sprawy (podjęcie  deklaracji o przystąpieniu do opracowania i wydania monografii o Witkowie).

19. Zamknięcie obrad X sesji Rady Miejskiej w Witkowie.


Ad.1. Jak wyżej.


Ad.2. W punkcie tym Radni, Przewodniczący Zarządu Osiedla i goście zgłosili następujące sprawy:

- p.Anna Jędrzejczak – Prezes ZNP odczytała i złożyła na ręce Przewodniczącego Rady pismo p.Anny Pawluk – Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Witkowie, zawierające słowa podziękowania za dobrą i owocną współpracę  oraz wspieranie wysiłków podejmowanych dla dobra uczniów.
Przedmiotowe pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu;

- p.Tomasz Deskowski:
1/ poinformował, że mimo zapewnień Burmistrza o przystąpieniu do realizacji monitoringu miasta, nie widzi postępu w realizacji tego zadania;

2/ odczytał i złożył na ręce Przewodniczącego Rady interpelację o powołanie straży gminnej, dodając, że oczekuje dyskusji na ten temat, w 2008r.
Pan Przewodniczący poinformował, że kieruje przedmiotową interpelację na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Porządku Publicznego.
Interpelacja (podpisana również przez Radnego p.Marka Sucholasa) stanowi załącznik do niniejszego protokołu;

- p.Edward Rutecki – Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 2 wskazał na konieczność odśnieżania również bocznych ulic, by mieszkańcy nie musieli ręcznie rozgarniać zwałów śniegu;

- p.Marek Sucholas:
1/ stwierdził, że mimo zapewnień o renowacji terenu Strzelnicy, niewiele się zmieniło;

2/ pytał o sprawę naprawy nawierzchni boiska przy ul.Czerniejewskiej w Witkowie.


Ad.3. Informację o działalności Burmistrza Gminy i Miasta w okresie międzysesyjnym przedstawił p.Krzysztof Szkudlarek – Burmistrz Gminy i Miasta.

W trakcie czytania ww. informacji dokonano za pomocą rzutnika prezentacji zdjęć z ważniejszych wydarzeń i z realizacji ważniejszych inwestycji.

Uwag nie zgłoszono, informacja została przez Radę Miejską przyjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.4. Pan Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały dotyczący Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008r. został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje Rady, po czym poprosił p.Mariana Gadzińskiego – Zastępcę Burmistrza Gminy i Miasta, o omówienie tego projektu.

Pan Gadziński poinformował m.in., że przedmiotowy projekt składa się z trzech części, a na realizację zawartych w nim zadań zaplanowano kwotę 165tys.zł.

Uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.

UCHWAŁA  Nr X/94/07 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008r. została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.5. Pan Przewodniczący Rady poinformował, że Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały dotyczący programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami i poprosił p.Mariana Gadzińskiego – Zastępcę Burmistrza Gminy i Miasta o omówienie projektu.

Pan Gadziński poinformował, że omawiany Program winien być corocznie uchwalany, by stworzyć możliwość dofinansowania zadań publicznych, realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty.

Uwag nie zgłoszono.

UCHWAŁA  Nr X/95/07 w sprawie rocznego programu  współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2008 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.6. Pan Przewodniczący Rady poinformował, że na przedsesyjnych posiedzeniach Komisji Radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie ustalenia ceny za przyjęcie odpadów do składowania na składowisku.

Projekt uchwały w powyższej sprawie, wraz z uzasadnieniem przedstawił p.Burmistrz Gminy i Miasta.

Uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.

UCHWAŁA  Nr X/96/07 w sprawie jak wyżej została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.7. Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały w sprawie rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2008r. Komisje Rady zaopiniowały pozytywnie. Spytał o ewentualne uwagi.

Uwag nie zgłoszono.

UCHWAŁA  Nr X/97/07 w sprawie jak wyżej została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.8. W punkcie tym p.Krzysztof Szkudlarek – Burmistrz Gminy i Miasta ustosunkował się do następujących spraw, zgłoszonych w punkcie 2 porządku sesji:

- odnośnie monitoringu – stwierdził, że od początku zakładano, że monitoring zostanie zamontowany w kompleksie Gimnazjum, w kompleksie Szkół Podstawowych Nr 2 i 3 i Rynku. Taka koncepcja jest opracowana i nadal jest w pewnym stopniu aktualna. W związku z pojawieniem się szansy pozyskania dofinansowania monitoringu w poszczególnych placówkach szkolnych, wstrzymano realizację tej dużej koncepcji, na którą i tak brakowało środków i czekano na możliwość złożenia wniosków. Złożono wnioski na wszystkie placówki, otrzymaliśmy dofinansowanie  na 3 placówki, w kwocie ok. 40tys.zł. Zadanie to wykonano za kwotę ok. 80tys.zł. Można więc powiedzieć, stwierdził dalej p.Burmistrz, że monitoring został w znacznej części wykonany, pozostało wykonanie monitoringu w Rynku. Uzyskano zgodę dyrektora Banku Spółdzielczego na umiejscowienie kamery obrotowej, ale pozostała do rozważenia sprawa  wyboru w jakim miejscu będą dokonywane zapisy;

- odnośnie straży gminnej – ten temat pojawia się średnio co 2 lata i tym razem będzie na ten temat dyskusja na posiedzeniach Komisji i Radni zdecydują, czy podejmiemy działania, aby taką straż stworzyć;

- odnośnie odśnieżania bocznych ulic – p.Burmistrz przyznał, że to słuszna uwaga, zgłosił ją Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w ubiegłym i bieżącym roku i sądzi, że Kierownik weźmie to pod uwagę;

- odnośnie Strzelnicy – renowacja nie została wykonana w takim zakresie, w jakim to zakładano. Wiosną w pewnym zakresie wykonano prace gruntowe, dokonano przeglądu i wycinki drzewostanu. W 2008r. planuje się ułożenie alei. W styczniu lub lutym zostanie podjęta decyzja co do oświetlenia omawianego terenu. Koncepcje zagospodarowania Strzelnicy były różne, za opracowanie koncepcji projektanci żądali bardzo dużych pieniędzy. Były też dalekie, perspektywiczne plany, z których na razie zrezygnowano;

- odnośnie boiska przy ul.Czerniejewskiej – p.Burmistrz stwierdził, że boisko zostało nie do końca dobrze wykonane, ale objęte jest gwarancją. Wykonawca zobowiązał się do naprawy, ale mróz ich zaskoczył. Firma zapewnia jednak, że jak tylko warunki pogodowe pozwolą, do wiosny nawierzchnię naprawią.


Ad.9. Pan Przewodniczący poinformował, że Komisje Rady pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i spytał o ewentualne uwagi.

Uwag nie zgłoszono.

UCHWAŁA  Nr X/98/07 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na remont komunalnych budynków mieszkalnych gminy i miasta Witkowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.10. Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały dotyczącej ustalenia stawki opłaty adiacenckiej od podziałów nieruchomości, Komisje zaopiniowały następująco: Komisja Rolnictwa – pozytywnie, Komisja Finansów – negatywnie, a Komisja Szkolnictwa – nie wyraziła opinii.

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił p.Burmistrz Gminy i Miasta. Poinformował ponadto, że wielkość przedmiotowej opłaty zależy od powierzchni dzielonej nieruchomości, średnio może wynosić ok. 10 do 15% jej wartości. Opłata byłaby kolejnym dochodem do budżetu gminy, ale jest to też obciążenie dla mieszkańców.

Uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Za podjęciem uchwały nie głosował żaden Radny, 13 było przeciwnych, 1 wstrzymał się od głosu.

Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału, nie została podjęta.
Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.11. Pan Przewodniczący przypomniał, że uchwała Nr IX/86/07 dotycząca przystąpienia do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów w Witkowie, została podjęta na listopadowej sesji Rady. Ponieważ Wojewoda Wielkopolski uchylił ją z uwagi na brak opisu załącznika graficznego (legendy), konieczne jest podjęcie w tym przedmiocie nowej, poprawionej uchwały. Komisje Rady pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

Uwag nie zgłoszono.

UCHWAŁA  Nr X/99/07 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Witkowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.12. Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych w tym wysokości opłat w szkołach prowadzonych przez gminę Witkowo, został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje Rady.

Projekt uchwały przedstawił p.Marian Gadziński – Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta. Poinformował m.in., że od 1 stycznia 2008r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o systemie oświaty, określająca wysokości naliczanych opłat za żywienie w stołówkach szkolnych i reguluje odpłatność za żywienie takich osób jak pracownicy niepedagogiczni.

Uwag nie zgłoszono.

UCHWAŁA  Nr X/100/07 w sprawie jak wyżej została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.13. Sprawozdanie z wykonania uchwały Nr XVII/169/00 Rady Miejskiej z dnia 30 czerwca 2000r. w sprawie ustalenia zasad zbywania nieruchomości gminnych oraz wyrażenia zgody na bonifikatę od ceny sprzedaży tych nieruchomości, przedstawił p.Burmistrz Gminy i Miasta.

Do treści sprawozdania uwag nie zgłoszono.

Sprawozdanie zostało przez Radę Miejską przyjęte i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


P r z e r w a     w obradach – od godz. 12,50 do godz. 13,15.


Ad.14. Pan Przewodniczący stwierdził, że projekt uchwały w sprawie zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków, Radni otrzymali w dniu dzisiejszym. Spytał o ewentualne uwagi.

Uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.

UCHWAŁA  Nr X/101/07 w sprawie jak wyżej została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.15. Proponowane zmiany w budżecie gminy i miasta na 2007r. wraz z ich uzasadnieniem, przedstawiła p.Halina Rzepecka – Skarbnik Gminy i Miasta.

Pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał projekt uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2007r., pod głosowanie.

UCHWAŁA  Nr X/102/07 w sprawie jak wyżej została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.16. Pan Przewodniczący poinformował, że opracowany przez Burmistrza Gminy i Miasta projekt budżetu na 2008r. Komisja Rolnictwa i Komisja Szkolnictwa analizowały na posiedzeniach w listopadzie br. Wypracowane przez te Komisje opinie, zostały przekazane Komisji Finansów, która zgodnie z procedurą uchwalania budżetu zapoznała się z nimi i wypracowała własną opinię w tym przedmiocie. Następnie opinie zostały przekazane p.Burmistrzowi, który na dzisiejszej sesji przedkłada Radzie do uchwalenia projekt budżetu z propozycją przyjęcia autopoprawki. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, projekt budżetu został przedstawiony również Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Po powyższym wprowadzeniu, p.Przewodniczący poprosił p.Grzegorza Kaźmierczaka – Przewodniczącego Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego o przedstawienie opinii Komisji na temat projektu budżetu.
Przedstawiona przez p.Kaźmierczaka opinia, stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Po czym p.Przewodniczący odczytał uchwałę Nr 57/SO-8/07/Ko Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyrażającą pozytywną opinię o projekcie budżetu.

Do treści ww. uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej pytań i uwag nie zgłoszono, stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.

Pan Burmistrz Gminy i Miasta poinformował, że uwzględnił wnioski Komisji, tj. zwiększenie o 10tys.zł środków na kulturę fizyczną i zakup pojemników na odpady, które zostaną zakupione ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska. W związku z decyzją o kupnie nakładów  w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie,  proponuje zmniejszenie środków na przebudowę domków letniskowych o 70tys.zł i zwiększenie kwoty o 130tys.zł ze sprzedaży mienia komunalnego. Ponadto proponuje wprowadzić środki na odbudowę świetlic wiejskich 200tys.zł. Zostaną poczynione starania o pozyskanie środków pozabudżetowych.

Po powyższym tematycznym wprowadzeniu, p.Burmistrz przedstawił wniosek (tzw. autopoprawkę) o dokonanie poprawek w projekcie budżetu na 2008r.
Do treści wniosku uwag nie zgłoszono, stanowi on załącznik do niniejszego protokołu.

Pan Przewodniczący stwierdził, że autopoprawka Burmistrza uwzględnia wnioski Komisji, nie ma więc potrzeby głosowania nad poszczególnymi poprawkami, można głosować nad autopoprawką całościowo.

Za autopoprawką głosowało 12 Radnych, 2 wstrzymało się od głosu.

Autopoprawka została przez Radę Miejską przyjęta.

Do treści projektu uchwały w sprawie budżetu na 2008r.uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał przedmiotowy projekt, wraz z przyjętą autopoprawką, pod głosowanie.

UCHWAŁA  Nr X/103/07 w sprawie jak wyżej została podjęta większością głosów (11 „za”, 1 przeciw, 2 wstrzymało się od głosu) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pan Przewodniczący pogratulował p.Burmistrzowi Gminy i Miasta, po czym przystąpiono do kolejnego punktu porządku obrad.


Ad.17. Pan Przewodniczący poinformował, że z projektem planu pracy Rady Miejskiej na 2008r. Radni zapoznali się na przedsesyjnych posiedzeniach Komisji i nie wnieśli uwag. Po czym odczytał przedmiotowy plan pracy i spytał o ewentualne uwagi.

Uwag nie zgłoszono.

Następnie plany pracy poszczególnych Komisji przedstawili:

1/ p.Henryk Mucha  -  plan pracy Komisji Rewizyjnej

2/ p.Grzegorz Kaźmierczak  -  plan pracy Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego

3/ p.Ireneusz Kwapich  -  plan pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Porządku Publ.

4/ p.Piotr Jóźwik  -  plan pracy Komisji Szkolnictwa, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej.

Do planów pracy Komisji uwag nie zgłoszono.

Do projektu uchwały w sprawie uchwalenia planów pracy: Rady Miejskiej w Witkowie i planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej na 2008r. uwag nie wniesiono.

UCHWAŁA  Nr X/104/07 w sprawie jak wyżej została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 

Ad.18. W punkcie tym poruszono następujące sprawy:

- p.Przewodniczący Rady:
1/ odczytał projekt Deklaracji w sprawie wydania monografii pt. „Dzieje Witkowa” i spytał o ewentualne uwagi.
Uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał ww. projekt pod głosowanie.
Deklaracja została przez Radę przyjęta większością głosów (13 „za”, 1 przeciw) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu;

2/ odczytał pismo Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr św. Dominika w Mielżynie, wyrażające podziękowanie za udzielone wsparcie finansowe oraz życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia.
Pisma te stanowią załączniki do niniejszego protokołu;

3/ poinformował, że w dniu 6 grudnia br. wpłynęła do biura Rady uchwała Nr 27/So-8/P/2007/Ko Regionalnej Izby Obrachunkowej nt. prognozy kwoty długu na 2008r.;

4/ poinformował, że wpłynęło pismo RIO z dnia 5 grudnia br. o wszczęciu postępowania nadzorczego w odniesieniu do uchwały Nr IX/81/07 i uchwały Nr IX/82/07 Rady Miejskiej, dotyczących odpowiednio opłaty od posiadania psów i podatku od środków transportowych. Uchwały utrzymano w mocy;

5/ poinformował, że wpłynęło postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, odrzucające skargę p.Stanisława Wawrowskiego na działalność ZGK.
Przedmiotowe postanowienie stanowi załącznik do niniejszego protokołu;

6/ odczytał pismo Zarządu Osiedla Nr 5 w sprawie nadania nazwy Osiedlu Nr 5 w Witkowie (proponowana nazwa – Osiedle Nr 5 – Lotnicze).
Przedmiotowe pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu;

7/ poinformował, że kolejna sesja Rady Miejskiej planowana jest na dzień 15 lutego 2008r.;

8/ przekazał zebranym życzenia noworoczne od Radnego p.Romana Popka, który z uwagi na zły stan zdrowia nie mógł w sesji uczestniczyć;

9/ poinformował o pisemnym podziękowaniu za dofinansowanie budowy „Pomnika Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej”. Dołączone do podziękowań publikacje i przemówienie wygłoszone na uroczystości odsłonięcia ww. Pomnika, proponował przekazać Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy, po zapoznaniu się z nimi przez Komisję Szkolnictwa, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej;

- p.Zenon Mietlicki złożył obecnym życzenia noworoczne oraz w imieniu mieszkańców Małachowa podziękował Radzie Miejskiej i Burmistrzowi za wybudowaną kanalizację sanitarną.


Ad.19. Wobec wyczerpania się porządku obrad X sesji Rady Miejskiej w Witkowie, p.Przewodniczący zamknął jej obrady o godz. 14,15, życząc zebranym szczęśliwego Nowego Roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki

Protokołowała:
H. Koźniewska

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz