Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

Interpelacje i zapytania radnych »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2003: Uchwała II / 13 / 2002

Uchwała Nr II/13/02 Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 6 grudnia 2002r.
w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm./, art. 6 ust. 6 i ust. 9 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jedn. Dz.U. z 2002r. Nr 9 poz. 84 z późn.zm./ , art. 6a ust. 5 i ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym /tekst jednolity Dz.U. z 1993r. Nr 94, poz. 431 z późn.zm./ oraz art. 6 ust. 2 i ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 28 września 1991r. o podatku leśnym /tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 56 poz. 679 z późn.zm./ Rada Miejska w Witkowie uchwala, co następuje:

§1.
Ustala się wzory:
-załącznik Nr 1 - informacja w sprawie podatku od nieruchomości
-załącznik Nr 2 - informacja w sprawie podatku rolnego
-załącznik Nr 3 - informacja w sprawie podatku leśnego
-załącznik Nr 4 - deklaracja na podatek od nieruchomości
-załącznik Nr 5 - deklaracja na podatek rolny
-załącznik Nr 6 - deklaracja na podatek leśny
 
§2.   
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Witkowie.

§ 3.
Traci moc uchwała Nr XXI/214/00 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 27 grudnia 2000 roku.

§ 4.
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki

drukuj pobierz pdf    

wstecz