Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

Interpelacje i zapytania radnych »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2007: Uchwała X/100/07 w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych w tym wysokości opłat w szkołach prowadzonych przez g. Witkowo

Wojewoda Wielkopolski orzekł nieważność uchwały

Uchwała Nr X/100/07
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 28 grudnia 2007r.

w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych w tym wysokości opłat w szkołach prowadzonych przez Gminę Witkowo

Na podstawie art. 67a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572, Nr 273, poz.2703 i Nr 281 poz.2781, z 2005r. Nr 17, poz.141, Nr 94, poz.788, Nr 122, poz.1020, Nr 131, poz.1091, Nr 167, poz.1400 i Nr 249, poz.2104, z 2006r. Nr 144, poz.1043, Nr 208, poz.1532 i Nr 227, poz.1658 oraz z 2007r. Nr 42, poz.273, Nr 80, poz.542, Nr 115, poz.791, Nr 120, poz.818, Nr 180, poz.1280 i Nr 181, poz.1292) Rada Miejska w Witkowie uchwala, co następuje:

§ 1.
Ustala się zasady i wysokość opłat  korzystania ze stołówek szkolnych.

§ 2.
Uchwała określa :
1. krąg osób uprawnionych do korzystania ze stołówek szkolnych,
2. zasady korzystania ze stołówek szkolnych,
3. wysokość opłat za korzystanie z posiłków w stołówkach szkolnych.

§ 3.
1. Ze stołówki szkolnej mogą korzystać uczniowie danej szkoły.

2. Za zgodą dyrektora szkoły ze stołówki szkolnej mogą korzystać również uczniowie innej szkoły prowadzonej przez Gminę Witkowo, nauczyciele oraz inni pracownicy danej szkoły.

§ 4.
1. Rodzice uczniów za posiłki spożywane w stołówce szkolnej przez uczniów wnoszą opłatę równą wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie.

2. Wysokość kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie ustala dyrektor szkoły, w której zorganizowana jest stołówka, w porozumieniu z Burmistrzem Gminy i Miasta Witkowo.

§ 5.
1. Korzystający z posiłków w stołówce szkolnej pracownicy szkół prowadzonych przez Gminę Witkowo ponoszą pełną opłatę za wyżywienie.

2. Opłata obejmuje:
1) koszty surowca przeznaczonego na wyżywienie,
2) koszty związane z wynagrodzeniem pracowników zatrudnionych w stołówce i składkami na ubezpieczenie społeczne tych pracowników,
3) koszty związane z utrzymaniem stołówki.

3. Wysokość kosztów, o których mowa w ust. 2 ustala dyrektor danej szkoły w porozumieniu z Burmistrzem Gminy i Miasta Witkowo.

§ 6.
1. Opłaty, o których mowa w §5 i §6 wnosi się z góry do piętnastego dnia każdego miesiąca poprzez wpłaty do kasy szkoły lub na rachunek bankowy szkoły.

2. Wysokość opłaty koryguje się z końcem miesiąca proporcjonalnie do ilości spożytych posiłków.

§ 7.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki

drukuj pobierz pdf    

wstecz