Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania na koniec karencji 2002-2006 »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2007: Uchwała X/97/07 w sprawie rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2008r.

Uchwała Nr X/97/07
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2008r.

Na podstawie §2 ust.1 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005r. w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych (Dz. U.  Nr 210, poz. 1745) Rada Miejska w Witkowie uchwala, co następuje:


§ 1
Uchwala się roczny plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2008 roku stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Witkowie.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2008 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki


Uzasadnienie
do uchwały Nr X/97/07 Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 28 grudnia 2007r.

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie zwrócił się z wnioskiem o rozważenie możliwości uruchomienia na terenie miasta i gminy Witkowo prac społecznie użytecznych w roku 2008.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99 poz.1001, ze zm.) oraz Rozporządzeniem  Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 25 października 2005r. w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych (Dz.U. Nr 210 poz. 1745) na wniosek gminy Powiatowy Urząd Pracy może skierować bezrobotnego bez prawa do zasiłku korzystającego ze świadczeń z pomocy społecznej do wykonania prac społecznie użytecznych w miejscu zamieszkania, bądź miejscu pobytu w wymiarze do  10 godzin w tygodniu.

W Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej funkcjonuje liczna grupa osób, które z uwagi na wiek, bądź brak jakichkolwiek kwalifikacji, a także brak zainteresowania podjęciem pracy, czy braku pracy od wielu lat korzystają ze wsparcia Ośrodka.

Wskazane wydaje się stworzenie warunków do ich zaktywizowania.

Jedną z form takiego zaktywizowania jest realizacja na terenie gminy prac społecznie użytecznych.

Załącznik do Uchwały Nr X/97/07
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 28 grudnia 2007 r.


ROCZNY PLAN POTRZEB
w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2008 r.

1. Rodzaje prac społecznie użytecznych:
- prace porządkowe na rzecz osób niedołężnych i niepełnosprawnych
- opieka nad chorym /higiena, pielęgnacja/
- pomoc przy opiece nad dziećmi
- prace porządkowe na rzecz placówek oświatowych i kulturalnych.

2. Liczba bezrobotnych, którzy mogą być przyjęci do wykonywania prac społecznie użytecznych: 12 osób


3. Liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych:

8 osób  x 10 godzin x 24 tygodnie = 1920 godzin
4 osoby x 10 godzin x 12 tygodnie = 480 godzin
razem: 2400 godzin

4. Okres wykonywania prac społecznie użytecznych

6 miesięcy  - 8 osób
3 miesiące  - 4 osoby

drukuj pobierz pdf    

wstecz