Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

walidacja css walidacja html walidacja wcag
Strona główna » Protokoły z sesji RM - archiwum » Protokoł IX sesji Rady Miejskiej (16.11.2007)
A A A

Protokoły z sesji RM - archiwum: Protokoł IX sesji Rady Miejskiej (16.11.2007)

PROTOKOŁ  Nr IX/07

z sesji Rady Miejskiej w Witkowie, odbytej w dniu 16 listopada 2007r. o godz. 12,00 w sali posiedzeń Urzędu GiM, pod przewodnictwem p.Bogusława Mołodeckiego - Przewodniczącego Rady

Uczestniczący w sesji Radni - zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.

Uczestniczący w sesji goście oraz sołtysi i przewodniczący zarządów osiedli - zgodnie z listami obecności, stanowiącymi załączniki do niniejszego protokołu.

Otwarcia sesji dokonał p.Bogusław Mołodecki - Przewodniczący Rady. Powitał zebranych, stwierdził na podstawie listy obecności, że w posiedzeniu uczestniczy 14 Radnych, na ogólną liczbę 15, a zatem Rada Miejska jest kompetentna do podejmowania prawomocnych uchwał.

Następnie zebrani wysłuchali hejnału gminy w wykonaniu trębacza p.Kazimierza Lesiaka.

Pan Przewodniczący przypomniał, że porządek obrad, został Radnym podany w zawiadomieniach o sesji. Poinformował, że już po wysłaniu zawiadomień o sesji, wpłynęło do Rady pismo z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, odsyłające skargę p.Stanisława Wawrowskiego na działalność Zakładu Gospodarki Komunalnej. Ponieważ zgodnie z przepisami Rada winna udzielić na tę skargę odpowiedzi, konieczne jest podjęcie uchwały. Po czym p.Przewodniczący zaproponował poszerzenie porządku sesji o punkt brzmiący: "Odpowiedź na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego" i rozpatrzenie go przed punktem "Inne sprawy" (numeracja kolejnych punktów uległaby odpowiednio przesunięciu).
 
Uwag ani innych propozycji nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał propozycję poszerzenia porządku o ww. punkt, pod głosowanie.

Rada Miejska bezwzględną większością głosów (13 "za", 1 wstrzymujący się) przyjęła ww. propozycję zmiany porządku obrad.

Porządek sesji:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku obrad.
2. Interpelacje, zapytania i wnioski.
3. Informacja o działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja nt. funkcjonowania Gimnazjów.
5. Podjęcie uchwał w sprawach podatków i opłat lokalnych na 2008r.
6. Podjęcie uchwały dot. regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego.
7. Ustosunkowanie się kompetentnych osób do spraw przedstawionych w punkcie 2 porządku sesji.
8. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Kołaczkowie.
9. Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy.
10. Przystąpienie do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Witkowie.
11. Zmiana uchwały Nr VI/49/99 z dnia 12 marca 1999r. w sprawie założenia gimnazjum w Witkowie.
12. Podjęcie uchwały dot. zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od sprzedaży nieruchomości położonej w Witkowie.
14. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych od 24 listopada 2006r. do 21 września 2007r.
15. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Ochrony Środowiska.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi.
17. Dokonanie zmian w budżecie gminy i miasta na 2007r.
18. Podjęcie uchwały w sprawie powiadomienia sekretarza i skarbnika Gminy i Miasta Witkowo o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.
19. Odpowiedź na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
20. Inne sprawy.
21. Zamknięcie obrad IX sesji Rady Miejskiej w Witkowie.


Ad.1. Jak wyżej.


Ad.2. W punkcie tym Radni i Sołtysi zgłosili następujące sprawy:

- p.Teofil Robaszkiewicz - Sołtys Sołectwa Kamionka:
1/ pytał, dlaczego rolnicy nie mogą składować na składowisku nieczystości w Chłądowie folii z sianokiszonek;
2/ w związku z tym, że planowane równanie drogi w Kamionce nie doszło do skutku, prosił o przydzielenie na utwardzenie tej drogi kilku przyczep żużla;
3/ poinformował, że na budynku świetlicy wiejskiej w Kamionce przecieka dach;

- p.Tomasz Deskowski
 1/ przypomniał, że w 2000r. Rada uchwaliła Strategię Zrównoważonego Rozwoju Gminy, w której stwierdziliśmy, że nadrzędnym celem jest dążenie społeczności do wysokiego poziomu życia mieszkańców, porównywalnego do poziomu życia mieszkańców Europy. Stwierdził dalej, że opierając się o swoje obserwacje i rozmowy z mieszkańcami ma odczucie, że umieszczenie na budynku oświatowym tablicy "Dom Kultury" generalnie nic nie zmieniło. Należy zadbać o to, by za kilka lat np. Chór "My Młodzi" mogli zastąpić kolejni ludzie. Konieczne jest powstawanie kół zainteresowań związanych ze śpiewaniem, bo nie wszyscy rodzice  dbają i mają możliwość posyłania dzieci do szkół muzycznych. Dzieci powinny mieć możliwość rozwijania się w kółkach zainteresowań. Spytał cyt. "dlaczego to tak idzie powoli" i jak Burmistrz widzi tę sytuację;
 2/ poruszył sprawę szerokopasmowego Internetu pytając, czy gmina Witkowo jest zainteresowana bezpłatnym dostępem do Internetu. Dodał, że Internet w Gminnym Centrum Informacji to zbyt mało, a nie wszystkich rodziców na Internet stać;
 3/ poruszył sprawę torebek foliowych otrzymywanych w sklepach. Stwierdził, że folie te nie są objęte selektywną zbiórką i pytał kiedy będzie taka możliwość. Proponował rozważyć rozpoczęcie kampanii promocyjnej w formie toreb z logo Witkowa;

- p.Stanisław Janas - Sołtys Sołectwa Gaj poruszył sprawę planowanej gazyfikacji gminy stwierdzając, że odpowiedź Urzędu Gminy i Miasta na ten temat go niezadowala. Wyraził zdanie, że rolnicy, przez których grunty biegnie linia wysokiego napięcia, powinni mieć prawo skorzystać z gazu w pierwszej kolejności, ponieważ z powodu tej inwestycji tracą na wartości gruntu;

- p.Marek Sucholas:
 1/ pytał o plany odnośnie modernizacji linii energetycznej w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie. Stwierdził, że nastąpiło teraz "uwolnienie" dostawców", więc może byłoby łatwiej ten problem rozwiązać;
 2/ poruszył sprawę boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul.Czerniejewskiej w Witkowie , na którym zalega woda deszczowa.


Ad.3. Informację o działalności Burmistrza Gminy i Miasta w okresie międzysesyjnym przedstawił p.Krzysztof Szkudlarek - Burmistrz Gminy i Miasta.

W trakcie czytania ww. informacji dokonano za pomocą rzutnika prezentacji zdjęć z ważniejszych wydarzeń i z realizacji ważniejszych inwestycji.

Pytań nie zgłoszono, informacja została przez Radę Miejską przyjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.4. Informację o funkcjonowaniu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mielżynie, w skład którego wchodzi m.in. Gimnazjum, przedstawiła p.Urszula Potaś - Dyrektor Zespołu.
Przedmiotowa informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Do ww. informacji nie zgłoszono pytań, wobec czego p.Przewodniczący stwierdził, że Rada Miejska informację przyjęła.

Informację o funkcjonowaniu Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie przedstawił p.Marian Łukowski - Dyrektor Gimnazjum.
Przedmiotowa informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Do ww. informacji nie zgłoszono pytań, wobec czego p.Przewodniczący stwierdził, że Rada Miejska informację przyjęła.


Ad.5. W punkcie tym uchwalono stawki podatków i opłat lokalnych na 2008r.:

a/ podatek rolny:
Pan Przewodniczący poinformował, że p.Burmistrz proponuje obniżenie ustalonej przez GUS średniej ceny skupu żyta za III kwartały br. (która służyć będzie naliczaniu podatku rolnego na 2008r.) z kwoty 58,29zł do kwoty 34,-zł za jeden kwintal. Wielkopolska Izba Rolnicza pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w tej sprawie. Powyższą propozycję p.Burmistrza zaakceptowała Komisja Szkolnictwa i Komisja Finansów. Natomiast Komisja Rolnictwa proponuje stawkę w wysokości 33,-zł.
W związku z rozbieżnością propozycji, p.Przewodniczący poddał pod głosowanie stawkę 34,-zł, jako stawkę najdalej idącą.
Rada większością głosów przyjęła stawkę 34,-zł (9 "za", 1 przeciw, 4 wstrzymujących się).
Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
U C H W A Ł A   Nr  IX/78/07 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007r. została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu;

b/ podatek od nieruchomości:
W oparciu o materiał pomocniczy zawierający proponowane przez Burmistrza i przez poszczególne Komisje stawki podatku, p.Przewodniczący stwierdził, że we wszystkich pozycjach jest zgodność, nie ma rozbieżności. Spytał o ewentualne uwagi.
Uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.
U C H W A Ł A   Nr IX/79/07 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu;

c/ opłata targowa:
Pan Przewodniczący poinformował, że w stosunku do wysokości opłat obowiązujących w br., p.Burmistrz proponuje dokonanie tylko jednej zmiany, w punkcie dotyczącym opłaty dziennej za sprzedaż artykułów rolno-spożywczych, z kwoty 8,-zł na 9,-zł. Spytał o ewentualne uwagi.
Uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.
U C H W A Ł A   Nr IX/80/07 w sprawie określenia opłaty targowej została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu;

d/ opłata od posiadania psów:
Pan Przewodniczący poinformował, że zgodnie z ustawą, od 2008r. nie będzie już podatku od posiadania psów, natomiast Rada może wprowadzić opłatę od posiadania psów, której maksymalna wysokość wynosi 100,-zł. Komisje Rady zgodnie proponują wprowadzenie takiej opłaty w wysokości 30,-zł.
Pan Burmistrz dodał, że proponuje wynagrodzenie osób prowadzących inkaso na terenie wsi w wysokości 50% zainkasowanych kwot, a na terenie miasta - 40% zainkasowanych kwot.
Uwag nie zgłoszono.
U C H W A Ł A   Nr IX/81/07 w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu;

e/ podatek od środków transportowych:
Pan Przewodniczący poinformował, że w związku ze zmianą ustawy, konieczne jest wprowadzenie zmiany w uchwale z 2005r., w pozycji dotyczącej samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony. Komisje pozytywnie zaopiniowały tę zmianę.
Uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.
U C H W A Ł A   Nr IX/82/07 zmieniająca uchwałę Nr XXIV/223/05 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 25 listopada 2005r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu;

f/ opłata klimatyczna:
Pan Przewodniczący poinformował, że wszystkie Komisje Rady zgodnie zaakceptowały propozycję p.Burmistrza, by pozostawić stawki bez zmian, tj.1,00zł od osoby dorosłej i 0,50zł od dzieci i młodzieży szkolnej, wobec czego nadal obowiązywać będzie w tym przedmiocie uchwała z 2003r.


P r z e r w a    w  obradach - od godz. 13,00 do godz. 13,15.


Ad.6. Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały dotyczący regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego został pozytywnie zaopiniowany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego i przez Komisje Rady. Po czym poprosił p.Mariana Gadzińskiego - Zastępcę Burmistrza Gminy i Miasta o omówienie projektu uchwały.

Na wstępie p.M.Gadziński poinformował, że co roku gmina jest zobligowana do przedstawienia Radzie projektu regulaminu i przedstawił proponowane zmiany, w stosunku do regulaminu, obowiązującego w bieżącym roku (m.in. podwyżka dodatków funkcyjnych i za wychowawstwo). W związku z orzeczeniem NSA, wg którego również nauczycielom w przedszkolu należy się dodatek za wychowawstwo, proponował wykreślić w ust. 1 pkt 1 projektu uchwały słowo "w szkole".

Pytań nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.

U C H W A Ł A   Nr IX/83/07 w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego została podjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 12 Radnych) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.7. W punkcie tym ustosunkowano się do następujących spraw, zgłoszonych w punkcie 2 porządku sesji:

1/ p.Krzysztof Szkudlarek - Burmistrz Gminy i Miasta:
- odnośnie folii z sianokiszonek - wyjaśnił, że wg jego informacji, możliwe jest ich wrzucanie do pojemników na selektywną zbiórkę jak również na składowisko. Tematem składowiska będziemy się musieli w najbliższym czasie zająć, bo od 1 stycznia 2008r. znacząco wzrośnie  tzw. opłata za korzystanie ze środowiska, za składowanie odpadów na składowisku. Obecnie ZGK uiszczał tę opłatę w wysokości 15,71zł od tony, a od 1.01.2008r. - 75zł za tonę, więc konieczne będzie podjęcie ze strony gminy działań, które pozwolą ponosić mniejsze koszty przez tych, którzy wytwarzają te odpady. Może trzeba będzie pomyśleć o segregacji na składowisku, a to wiąże się z kolejną inwestycją i kosztami. Przystąpiliśmy również do Związku Gmin Szlaku Piastowskiego, który opracował dokumentację na system unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Lulkowie. Z roku na rok znacząco rośnie obciążenie finansowe za składowanie odpadów. Trudno jest zrozumieć tak znaczną podwyżkę opłaty za korzystanie ze środowiska, bo o 500%, ale sądzi, że spowodowane jest to tym, by niejako przymusić samorządy do podejmowania rozwiązań najdalej idących, czyli żeby na składowiska trafiało jak najmniej odpadów. Jednak rozwiązanie tych problemów wymaga czasu;

- odnośnie profilowania dróg - p.Burmistrz poinformował, że gmina ma oferty na tego rodzaju prace, ale warunki pogodowe nie są sprzyjające, więc niecelowe byłoby teraz ponosić takie koszty. Jeśli warunki pogodowe nie pozwolą jesienią, to profilowanie zostanie wykonane wiosną. Żużel wożony jest regularnie;

- odnośnie świetlicy w Kamionce - p.Burmistrz stwierdził, że należało od razu zgłosić przesiąkanie dachu, nie czekać do dnia sesji. Gwarancja na wykonany remont jest, zostanie dokonany przegląd gwarancyjny i usterka zostanie naprawiona. W kontekście tej sprawy p.Burmistrz prosił, by w takich sytuacjach zgłaszać sprawy niezwłocznie, nie czekać na termin sesji, bo szkoda czasu;

- odnośnie rozwoju kultury, edukacji, ekologii - to zadania samorządu, który winien stworzyć ku temu warunki. Tak jak tworzymy dobre warunki do ekologii i edukacji, tak również podejmujemy działania z zakresu kultury, choć z kulturą jest trudniej. Zawsze można powiedzieć, że nie jest tak dobrze, aby nie mogło być lepiej. Realizujemy bezpośrednio działania stymulujące rozwój kultury, przez OKSiR, choć mogłoby być więcej kółek zainteresowań, klubów, zespołów itp. Rozwój kultury również dobrze wspierają szkoły, w ramach zajęć pozalekcyjnych. Należałoby zintensyfikować działania, które by niejako zachęciły do większego korzystania z ofert kulturalnych. Dodał, że w najbliższym czasie zajmiemy się tematem OKSiR-u;

- odnośnie Internetu - wykazaliśmy zainteresowanie, bo można uzyskać środki unijne w latach 2007-2013 (80mln euro). Podjęto rozmowy na ten temat w ramach gmin Powiatu Gnieźnieńskiego. W najbliższym czasie zostanie jednoznacznie określone, czy zajmiemy się tym tematem w ramach tych kilku gmin;

- odnośnie gazyfikacji - Wielkopolska Spółka Gazownicza opracowuje dokumentację na sieć niskiego, średniego i wysokiego ciśnienia. Są utrudnienia ze strony właścicieli gruntów, mimo gwarantowanych odszkodowań. Jesteśmy zainteresowani gazyfikacją na terenie całej gminy, ale inwestuje się w pierwszej kolejności tam, gdzie więcej jest potencjalnych odbiorców, gdzie większa koncentracja zabudowy, a więc w mieście. Gmina nie może więc zagwarantować, że zgazyfikowanie Gaju nastąpi w najbliższej perspektywie. Jest też problem z dużym ciśnieniem. Rozumiem własność mieszkańców, stwierdził dalej p.Burmistrz, ale z drugiej strony gmina jest zainteresowana tym, by Spółka chciała zainwestować i pobudować sieć na terenie naszej gminy;

- odnośnie linii energetycznej w OW - to temat poruszany od dłuższego czasu. Kilka lat temu opracowaliśmy dokumentację, prawo się zmieniło, budowa sieci energetycznej nie jest zadaniem własnym gminy. Pozostało nam zabiegać w Energetyce, by zmodernizowali sieć, byli bezpośrednim sprzedawcą tej energii. 24 kwietnia br. wystąpiliśmy z pismem do Koncernu ENERGA, ale w związku z brakiem odpowiedzi, wystąpiliśmy ponownie. Jak wynika z odpowiedzi otrzymanej 6 listopada br. jest nadzieja na załatwienie sprawy modernizacji omawianej sieci, jeśli dzierżawcy gruntu w OW wystąpią do ENERGII o przyłączenie energii i uiszczą opłatę za przyłączenie. Nie sądzi jednak,  by wszyscy dzierżawcy chcieli wystąpić i ponosić koszty przyłączeniowe, pozostaje z nimi negocjować. W związku z prośbą Energetyki o przekazanie inwentaryzacji sieci, 14 listopada udzieliliśmy odpowiedzi, że w 2006r. gmina przekazała do ZE w Słupcy dokumentację, która z jednej strony była inwentaryzacją, a z drugiej wskazywała, co należy jeszcze zrobić, aby w pełni była wystarczającą siecią. Jesteśmy umówieni na spotkanie z przedstawicielami Energetyki. Podsumowując temat, p.Burmistrz stwierdził, że faktem jest, że OKSiR nie po to został powołany, by być pośrednikiem w sprzedaży energii. Sytuacja jest patowa;

- odnośnie boiska - nie zostało ono do końca dobrze wykonane, są złe profile, tworzą się niecki. Rozmawia z wykonawcą nt. poprawienia tego stanu rzeczy w ramach gwarancji. Firma próbowała dokonać odwiertów, ale to się nie sprawdziło. Do końca listopada, o ile warunki pogodowe pozwolą, a najdalej wiosną, mają zniwelować cały teren, zlikwidować zastoiska wody;

2/ p.Jan Dżygała - Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej ustosunkowując się do sprawy folii z sianokiszonek wyjaśnił, że ustawa nie dopuszcza, by indywidualnie wywozić nieczystości na składowisko, konieczna jest koncesja, ale ZGK może folie odbierać,  pod warunkiem, że będą one w miarę możliwości umyte;

3/ p.Przewodniczący Rady odnosząc się do sprawy szerokopasmowego Internetu poinformował, że była również o tym mowa na szkoleniu dla przewodniczących rad, w którym uczestniczył w Żerkowie, w dniach 26 i 27 października br. Stwierdził, że gmina jest zbyt słaba, by sama pozyskać unijne środki na ten cel, dlatego powstał Regionalny Program Operacyjny. Wielkopolska zmierza w tym kierunku, by Internet obejmował teren całej Wielkopolski, ale ze szczególnym uwzględnieniem użytkowania  skrzynki podawczej, przy obsłudze dokumentu elektronicznego przez administrację samorządową. Inaczej mówiąc, "podczepienie" Internetu pod samorządy, z możliwością jego wykorzystania przez społeczeństwo. Jest szansa na zrealizowanie tego zadania w latach 2008-2010.

W punkcie tym ponadto zabrał głos p.Henryk Mucha. W nawiązaniu do poruszonej w punkcie "2" przez p.Deskowskiego sprawy torebek foliowych proponował rozważyć wyprodukowanie 1000szt. ekologicznych, różnokolorowych estetycznych toreb, by w ten sposób zmniejszyć liczbę torebek foliowych, zaśmiecających m.in. rowy, lasy itd. Pan Przewodniczący stwierdził, że 1000szt. to byłoby zbyt mało, ale można zakazać używania folii przez miejscowe, duże sklepy.


Ad.8. Projekt uchwały dotyczący uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Kołaczkowie przedstawił p.Burmistrz. Poinformował m.in., że plan dotyczy terenu o pow. 3,16ha, obecnie zabudowanego budynkami Gorzelni i tereny przyległe. To teren zabudowy produkcyjnej i częściowo rolny.

Pan Przewodniczący poinformował, że Komisje Rady pozytywnie zaopiniowały przedmiotowy projekt uchwały i zgodnie proponują ustalenie opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości gruntu, w wysokości 25%. Spytał o ewentualne uwagi.

Uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.

U C H W A Ł A   Nr IX/84/07 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w miejscowości Kołaczkowo, działki nr 17/12, 17/15, 17/17, 18/3 została podjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 13 Radnych) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.9. Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały dotyczący zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Komisje Rady zaopiniowały następująco: Komisja Rolnictwa - negatywnie, Komisja Finansów - pozytywnie i Komisja Szkolnictwa - pozytywnie. Po czym poprosił p.Burmistrza o przedstawienie przedmiotowego projektu.

Pan Burmistrz odczytał uzasadnienie do projektu uchwały.

Następnie p.Przewodniczący zwrócił się do uczestniczącej w sesji p.Moniki Kuraszkiewicz - właścicielki firmy "Centrum-Zachód" zainteresowanej zmianą Studium, o ewentualny komentarz.
 
Pani Kuraszkiewicz poinformowała, że Spółka przygotowała dokument o kierunkach rekultywacji omawianego terenu, po eksploatacji złóż kruszywa, zainteresowanym może go udostępnić do wglądu. Po czym z planistą p.Koczorowskim pokazali na mapie usytuowanie terenu, którego uchwała dotyczy. Pan Koczorowski stwierdził m.in., że po wykorzystaniu złóż stawy utworzone z wody gruntowej będą zniwelowane.

Uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.

U C H W A Ł A   Nr IX/85/07 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Witkowo, w miejscowości Ćwierdzin - działki o numerach od 274 do 298 oraz od 301 do 306 została podjęta większością głosów (9 "za", 1 przeciw, 3 wstrzymujące - w głosowaniu uczestniczyło 13 Radnych) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.10. Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały dotyczący opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje Rady. Spytał o ewentualne uwagi.

Uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.

U C H W A Ł A   Nr IX/86/07 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Witkowo została podjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 13 Radnych) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.11. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/49/99 Rady Miejskiej w Witkowie w sprawie założenia gimnazjum w Witkowie omówił p.Marian Gadziński - Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta. Poinformował, że w uchwale z 1999r. mylnie określono adres gimnazjum, ponieważ winno być "ul.Poznańska 47", a nie "ul.Poznańska 49", jak to zostało wpisane. Prawdopodobnie był to błąd pisarski, którego dopatrzył się Urząd Statystyczny.

Uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał projekt pod głosowanie.

U C H W A Ł A   Nr IX/87/07 w sprawie jak wyżej została podjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 13 Radnych) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.12. Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały dotyczący zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, został pozytywnie zaopiniowany przez Radnych, na przedsesyjnych posiedzeniach Komisji. Po czym poprosił p.Mariana Gadzińskiego - Zastępcę Burmistrza, o omówienie przedmiotowego projektu.

Pan Gadziński poinformował, że główna zmiana polega na wprowadzeniu do Programu kwoty 40tys.zł i przeznaczenie jej na wyposażenie  Skate Parku, o czym Radnym wcześniej sygnalizował.

Uwag nie zgłoszono.

U C H W A Ł A   Nr IX/88/07 w sprawie zmiany uchwały Nr III/17/06 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy i Miasta Witkowo na 2007r. została podjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 13 Radnych) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.13. Pan Przewodniczący poinformował, że Komisje Rady pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od sprzedaży nieruchomości położonej w Witkowie i zgodnie proponują udzielenie tej bonifikaty w wysokości 90%. Spytał o ewentualne inne propozycje.

Uwag i innych propozycji nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.

U C H W A Ł A   Nr IX/89/07 w sprawie jak wyżej została podjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 13 Radnych) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


P r z e r w a   w obradach - od godz. 14,00 do godz. 14,20.


Ad. 14. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych przez Radę Miejską od początku kadencji, tj. od 24 listopada 2006r. do 21 września 2007r. przedstawił p.Krzysztof Szkudlarek - Burmistrz Gminy i Miasta.
Przedmiotowe sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Do treści sprawozdania pytań i uwag nie zgłoszono i p.Przewodniczący stwierdził przyjęcie sprawozdania przez Radę Miejską.


Ad.15. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Ochrony Środowiska przedstawił p.Krzysztof Szkudlarek - Burmistrz Gminy i Miasta.
Przedmiotowe sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Do treści sprawozdania pytań nie zgłoszono, p.Przewodniczący stwierdził, że Rada Miejska sprawozdanie przyjęła.


Ad.16. Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały dotyczący udzielenia pomocy finansowej Powiatowi, Radni analizowali na przedsesyjnych posiedzeniach. Komisja Finansów i Komisja Szkolnictwa wyraziły pozytywną opinię, natomiast Komisja Rolnictwa tylko się z projektem zapoznała. Spytał o ewentualne uwagi.

Uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.

U C H W A Ł A   Nr IX/90/07 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gnieźnieńskiemu z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej w Mielżynie została podjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 13 Radnych) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.17. Autopoprawkę do proponowanych wcześniej i omówionych na przedsesyjnych posiedzeniach Komisji zmian w budżecie gminy i miasta na 2007r. przedstawił p.Krzysztof Szkudlarek - Burmistrz Gminy i Miasta. Autopoprawka dotyczyła: 1/ zwiększenia dotacji podmiotowej dla Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji o 120tys.zł, w związku z osiągnięciem przez OKSiR niższego poziomu dochodów z prowadzonej działalności oraz w związku z trudną sytuacją finansową;  2/ przesunięcia środków dla OKSiR w wysokości 70tys.zł przeznaczonych na prace remontowe i zakup wyposażenia, z dotacji w § 6220 ("dotacje celowe…"), do dotacji w § 2480 ("dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury");  3/ wprowadzenia zmian związanych z planowanym zakupem wartości nakładów na gruncie gminnym od Spółki RELAX-ROBIS w postaci 15 domków letniskowych oraz hangaru i świetlicy na wartość 480tys.zł. Odnośnie trzeciej z proponowanych zmian, p.Burmistrz przypomniał, że sprawa ta była wstępnie omawiana na przedsesyjnych posiedzeniach Komisji. W dniu dzisiejszym przeprowadził rozmowę z właścicielem Spółki, który skłonny jest rozliczyć nakłady nie za 530tys.zł jak pierwotnie proponował, ale za 480tys.zł. Jeśli Rada wyrazi na to zgodę, to źródłem finansowania tego zakupu byłoby: wzrost dochodów w § 0500 - "Podatek od czynności cywilno-prawnych" w wysokości 200tys.zł, rozwiązanie rezerwy budżetowej ogólnej na kwotę 100tys.zł oraz przesunięcie zadania pn. "Odbudowa świetlic wiejskich - Skorzęcin, Ostrowite Prymasowskie, Wiekowo, Ruchocinek, Ruchocin, Małachowo Zł.M., Chłądowo" do realizacji z roku bieżącego na 2008r. na kwotę 200tys.zł. Pan Burmistrz dodał, że jeśli Rada uwzględni jego wniosek, to sprawa byłaby sfinalizowana w grudniu br.

Następnie wywiązała się tematyczna dyskusja.

Pan Tomasz Deskowski zwrócił się do p.Burmistrza z pytaniem, co byłoby z nadwyżką środków, gdyby nie wyniknęła sprawa kupna ww. domków letniskowych.
Jak wyjaśnił p.Burmistrz, środki zostałyby przesunięte na 2008r.

Odnosząc się do ww. sprawy przesunięcia remontu świetlic wiejskich na 2008r., p.Eugeniusz Czaplicki stwierdził, że środki na ten cel winny w budżecie pozostać.

Pan Burmistrz zapewnił, że w przyszłym roku środki na remont świetlic będą w budżecie zapewnione.
 
Innych uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał zgłoszoną przez p.Burmistrza ww. autopoprawkę, pod głosowanie.

Autopoprawka została przez Radę Miejską przyjęta większością głosów (11 "za", 2 głosy wstrzymujące się).

Następnie p.Halina Rzepecka - Skarbnik Gminy i Miasta przedstawiła projekt uchwały zmieniającej budżet, uwzględniający przyjętą autopoprawkę.

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.

U C H W A Ł A   Nr IX/91/07 zmieniająca budżet gminy i miasta na 2007r. została podjęta jednogłośnie (w głosowaniu wzięło udział 13 Radnych) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.18. Pan Przewodniczący poinformował, że w związku z ustawową zmianą druków, konieczne jest ponowne złożenie przez sekretarza i skarbnika gminy oświadczenia lustracyjnego i odczytał projekt uchwały w tej sprawie.

Uwag nie zgłoszono.

U C H W A Ł A   Nr IX/92/07 w sprawie powiadomienia sekretarza i skarbnika Gminy i Miasta Witkowo o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego została podjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 13 Radnych) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.19. Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, wraz z załącznikiem do tego projektu, stanowiącym odpowiedź na skargę p.Stanisława Wawrowskiego.

Uwag nie zgłoszono.

U C H W A Ł A   Nr IX/93/07 w sprawie jak wyżej została podjęta większością głosów (10 "za", 3 wstrzymujące się - w głosowaniu uczestniczyło 13 Radnych) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.20. W punkcie tym poruszono następujące sprawy:

- p.Krzysztof Szkudlarek - Burmistrz Gminy i Miasta przedstawił projekt opinii Rady Miejskiej o celowości budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w 2008r. w ramach rekultywacji. Poinformował, że przedmiotowa opinia jest konieczna, by pozyskać środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Pozyskane środki będą w pierwszej kolejności przeznaczone na drogę we Folwarku. Konieczna jest też rekultywacja drogi w Skorzęcinie-Rybakówce, ale na tę drogę środków z omawianego Funduszu nie otrzymamy (nie jest to dojazd do pól), wykonamy 500 - 700mb z innych środków. W związku z uwagą p.Marka Sucholasa, że droga Mąkownica - Ruchocinek nie została skończona, p.Burmistrz wyjaśnił, że wykonano tyle, ile zaplanowaliśmy. Budowa 1km drogi to koszt aż 300tys.zł, a natężenie ruchu na tej drodze jest dyskusyjne.
Innych uwag nie zgłoszono.
Rada Miejska jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 13 Radnych) przyjęła ww. opinię, stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu;

- p.Przewodniczący Rady Miejskiej:
1/ odczytał pismo Nr NK.V-1.0046-949/07 z dnia 8 października br. Wojewody Wielkopolskiego o złożonych przez Burmistrza - p.Krzysztofa Szkudlarka i Przewodniczącego Rady Miejskiej - p.Bogusława Mołodeckiego oświadczeniach majątkowych za 2006r.
Przedmiotowe pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu;

2/ odczytał informację Burmistrza Gminy i Miasta dotyczącą realizacji obowiązku składania oświadczeń majątkowych przez zobowiązanych (tj. pracowników Urzędu Gminy i Miasta i kierowników jednostek organizacyjnych gminy).
Przedmiotowe pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu;

3/ odczytał informację Przewodniczącego Rady Miejskiej dotyczącą realizacji obowiązku składania oświadczeń majątkowych przez Radnych Rady Miejskiej.
Przedmiotowa informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu;

4/ przedstawił pismo Nr Z II-PD/412-616/07 Naczelnika Urzędu Skarbowego w Gnieźnie dot. dokonanej analizy oświadczeń majątkowych za 2006r. przesłanych przez Przewodniczącego Rady, a dotyczących Radnych.
Przedmiotowe pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu;

5/ odczytał pismo Szefa kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł" informujące m.in. że wśród laureatów konkursów znaleźli się przedstawiciele Gminy Witkowo, uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mielżynie.
Przedmiotowe pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu;

6/ przedstawił pismo Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego nt. Turnieju Tenisa Stołowego Sołtysów w dniu 1 grudnia br. w Miłosławiu i przekazał przedmiotowe pismo p.Ireneuszowi Kwapichowi - Przewodniczącemu Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Porządku Publicznego;

7/ poinformował, że w dniu dzisiejszym Radni otrzymali projekt budżetu gminy i miasta na 2008r.;

8/ poinformował, że w dniach 26 i 27 października br. w Żerkowie, uczestniczył w szkoleniu dla przewodniczących rad, którego głównym tematem było pozyskiwanie przez gminy unijnych środków;

9/ poinformował, że kolejna sesja Rady Miejskiej planowana jest na dzień 28 grudnia br.;

- p.Eugeniusz Czaplicki poruszył sprawę powiększenia parkingu przy budynku Urzędu Gminy i Miasta. Stwierdził, że warto o tym pomyśleć i wykonać to zadanie małym nakładem środków, tym bardziej, że grunt jest gminny. Ponadto w imieniu OSP w Ruchocinku podziękował p.Burmistrzowi i Radzie za samochód strażacki. Stwierdził, że strażacy są bardzo zadowoleni i zapewnił, że samochód będzie dobrze użytkowany.

Jak stwierdził p.Burmistrz, strażakom z Ruchocinka samochód się należał.


Ad.21. Wobec wyczerpania się porządku obrad IX sesji Rady Miejskiej w Witkowie, p.Przewodniczący zamknął jej obrady o godz. 15,25.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki

Protokołowała:
H. Koźniewska

drukuj pobierz pdf    

wstecz