Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania na koniec karencji 2002-2006 »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2007: Uchwała IX/82/07 zmieniająca uchwałę Nr XXIV/223/05 RM w Witkowie z dnia 25.11.2005r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych...

Uchwała Nr  IX/82/07
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 16 listopada 2007r.

zmieniająca uchwałę Nr XXIV/223/05 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 25 listopada 2005r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych /Dz.Urz.Woj.Wlkp. Nr 192, poz. 5297/.

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zm./ oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze zm./ Rada Miejska w Witkowie uchwala, co następuje:

§ 1.
W załączniku do uchwały Nr XXIV/223/05 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 25 listopada 2005r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych /Dz.Urz.Woj.Wlkp. Nr 192, poz. 5297/  wprowadza się następującą zmianę:
1.  pkt 1 rubryka 2 otrzymuje brzmienie:
"Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 3,5t. i poniżej 12t."
2. pkt 1 rubryka 3 wiersz 1 otrzymuje brzmienie:
"powyżej 3,5t. - 5,5t."

§ 2.
Pozostała część uchwały pozostaje bez zmian.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Witkowie.

§ 4.
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki

drukuj pobierz pdf    

wstecz