Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2007: Uchwała IX/81/07 w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów

Uchwała traci moc od 01.01.2014r.
Patrz:
Uchwała Nr XXIX/277/2013 z 29 listopada 2013 roku

Uchwała Nr IX/81/07
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 16 listopada 2007r.

w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów.

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zm./ oraz art. 18a i art. 19 pkt 1 lit. f ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze zm./ Rada Miejska w Witkowie uchwala, co następuje:

§ 1.
Wprowadza się opłatę od posiadania psów.

§ 2.
Ustala się roczną stawkę opłaty o której mowa w §1 30,00zł.

§ 3.
Zwalnia się z opłaty od posiadania psów jednego psa w nieruchomościach zabudowanych domami jednorodzinnymi.

§ 4.
1/ Ustala się zasady poboru oraz terminy płatności opłaty od posiadania psów:
  a/ pobór opłaty prowadzą
      - na terenie wsi sołtysi
      - na terenie miasta  Pan Janusz Nitka zamieszkały Witkowo ul.Czerniejewska 16/15
  b/ ustala się termin płatności opłaty do 30 czerwca, a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie, w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku.
  W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku podatkowego, opłatę zmniejsza się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek jej zapłaty,
  c/ obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miasiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

§ 5.
1/ Zarządza się pobór opłaty w drodze inkasa.
2/ Wynagrodzenie osób prowadzących inkaso na terenie wsi wynosi 50% zainkasowanych kwot, na terenie miasta wynosi 40% zainkasowanych kwot.

§ 6.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Witkowo.

§ 7.
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki

drukuj pobierz pdf    

wstecz