Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania na koniec karencji 2002-2006 »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2007: Uchwała IX/79/07 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr IX/79/07
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 16 listopada 2007r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Na podstawie art.40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zm./ oraz art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze zm./ Rada Miejska w Witkowie uchwala, co następuje:

§ 1.
Określa się następujące roczne stawki podatku od nieruchomości w wysokości:
1/ od budynków mieszkalnych lub ich części oraz zajętych wyłącznie na potrzeby mieszkalne od 1m2 powierzchni użytkowej  -  0,40zł.
2/ od budynków lub ich części związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m2 powierzchni użytkowej  -  13,00zł.
3/ od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m2 powierzchni użytkowej  -  4,00zł.
4/ od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1m2 powierzchni użytkowej  -  3,84zł.
5/ od budynków pozostałych lub ich części od 1m2 powierzchni użytkowej wykorzystywanych na:
  a/garaże  -  3,20zł.
  b/budynki gospodarcze  -  2,00zł.
  c/cele rekreacyjne, w których nie jest prowadzona działalność gospodarcza  -  6,37zł.
  d/budynki zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego  -  3,00zł.
  e/cele inne niż wymienione w pkt 1, 2, 3, 4 i 5 a, b, c, d  -  6,37zł.
6/ od budowli:
  a/służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz bezpośrednio związanych z   procesem poboru i uzdatniania wody  -  0,9%   
   b/pozostałych  -  2,0%
7/ od gruntów:
  a/związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób  zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m2 powierzchni  -  0,55zł.
   b/letniskowych i rekreacyjnych od 1m2 powierzchni  -  0,35zł.
   c/pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1ha powierzchni  -  3,74zł.
  d/zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m2 powierzchni  -  0,20zł. 
  e/pozostałych od 1m2 powierzchni od powierzchni do 10.000m2  -  0,11zł.
  f/pozostałych od 1m2 powierzchni od nadwyżki powierzchni powyżej 10.000m2  -  0,35zł.

§ 2.
1. Podatek od nieruchomości płatny jest:
  a/ na terenie wiejskim u sołtysa wsi,
  b/ na terenie miasta Witkowa na rachunek bankowy Urzędu Gminy i Miasta Witkowo.
2. Zarządza się pobór podatku od nieruchomości na terenie wiejskim od osób fizycznych w drodze inkasa.
3. Inkasa podatku dokonuje sołtys wsi.
4. Wysokość wynagrodzenia od zainkasowanych kwot określa załącznik do uchwały.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Witkowie.

§ 4.
Traci moc uchwała Nr II/8/06 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 5 grudnia 2006r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości /Dz.Urz.Woj.Wlkp. Nr 209, poz. 5100 z dnia 15 grudnia 2006r./. 

§ 5.
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1stycznia 2008r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki


Załącznik
do uchwały Nr IX/79/07
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 16 listopada 2007r.

Wysokość wynagrodzenia dla inkasentów za pobór podatku od nieruchomości w drodze inkasa dla poszczególnych wsi od zainkasowanych kwot wynosi:
1. Czajki  -  8,0%
2. Chłądowo  -  4,5%
3. Ćwierdzin  -  12,0%
4. Dębina  -  6,5%
5. Folwark  -  3,9%
6. Gaj  -  10,0%
7. Gorzykowo  -  3,5%
8. Jaworowo  -  10,0%
9. Kamionka  -  12,0%
10. Kołaczkowo  -  6,2%
11. Malenin  -  3,3%
12. Małachowo Kępe  -  3,2%
13. Małachowo Złych M.  -  3,2%
14. Małachowo Wierzb.  -  3,9%
15. Mąkownica  -  3,2%
16. Mielżyn  -  3,5%
17. Odrowąż  -  3,9%
18. Ostrowite Prym.  -  4,9%
19. Piaski  -  18,0%
20. Ruchocin  -  4,3%
21. Ruchocinek  -  5,0%
22. Skorzęcin  -  5,6%
23. Sokołowo  -  8,0%
24. Strzyżewo  -  11,0%
25. Witkówko  -  4,1%
26. Wiekowo  -  6,7%

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki

drukuj pobierz pdf    

wstecz