Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania na koniec karencji 2002-2006 »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2003: Uchwała II / 11 / 2002

Uchwała Nr II/11/02 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 6 grudnia 2002r. w sprawie opłaty administracyjnej

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm./, art. 18 i art. 19 ust. 1 lit. c ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jedn. Dz.U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 z późn.zm./ Rada Miejska w Witkowie uchwala, co następuje:

§1.
1. Ustala się opłatę administracyjną za sporządzenie protokółu przyjęcia ostatniej woli spadkodawcy przez Burmistrza lub Sekretarza Gminy i Miasta Witkowa w wysokości 190,00zł.

2. Opłata, o której mowa w pkt. 1 płatna jest w kasie Urzędu Gminy i Miasta Witkowa w dacie dokonania czynności.

§2.   
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Witkowa.

§ 3.
Traci moc uchwała Nr XXI/212/00 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 27 grudnia 2000r. w sprawie opłaty administracyjnej zmieniona uchwałą Nr XXVIII/294/01 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 16 listopada 2001r. /Dz.Urz.Woj.Wlkp. Nr 156, poz. 3623 z dnia 13 grudnia 2001r./. 

§ 4.
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki

drukuj pobierz pdf    

wstecz