Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania na koniec karencji 2002-2006 »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2003: Uchwała II / 10 / 2002

Uchwała Nr II/10/02 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 6 grudnia 2002r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości 

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm./, art. 5 , 6 ust. 9 i art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jedn. Dz.U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 z późn.zm./ Rada Miejska w Witkowie uchwala, co następuje:

§1.
Ustala się następujące roczne stawki podatku od nieruchomości:
1. Od budynków mieszkalnych lub ich części oraz zajętych wyłącznie na potrzeby mieszkalne od 1m2 powierzchni użytkowej
0,31zł.

2. Od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m2 powierzchni użytkowej 9,50zł.

3. Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m2 powierzchni użytkowej
4,00zł.

4. Od budynków lub ich części zajetych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczeń usług medycznych od 1m2 powierzchni użytkowej
3,46zł.

5.Od budynków pozostałych lub ich części od 1m2 powierzchni użytkowej wykorzystywanych na:
a/garaże   2,81zł.
b/budynki gospodarcze   2,81zł.
c/cele rekreacyjne i letniskowe stanowiące własność osób fizycznych, w których nie jest prowadzona działalność gospodarcza   5,78zł.
d/cele inne niż wymienione w pkt. 1, 2, 3, 4 i 5 a, b, c  5,78zł.

6. Od budowli:
a/służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz bezpośrednio związanych z procesem poboru i uzdatniania wody 0,7%
b/pozostałych 2,0%

7. Od 1m2 powierzchni gruntów:
a/związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków   0,50zł.
b/letniskowych i rekreacyjnych   0,15zł.
c/pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych   3,28zł.
d/pozostałych   0,05zł. 

§2.   
1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości nieruchomości stanowiące własność Gminy, nie oddane w użytkowanie wieczyste zajęte na: biblioteki, przedszkola, domy kultury, świetlice wiejskie, remizy strażackie i stadiony oraz szopy drewniane będące w posiadaniu osób fizycznych.

2. Zwolnienie nie obejmuje nieruchomości lub ich części, o których mowa w pkt.1, a wykorzystywanych na cele działalności gospodarczej.

§3.  
1. Podatek od nieruchomości płatny jest:
a/ na terenie wiejskim u sołtysa,
b/ na terenie miasta Witkowa w kasie Urzędu Gminy i Miasta.

2. Zarządza się pobór podatku od nieruchomości na terenie wiejskim od osób fizycznych w drodze inkasa.

3. Inkasa podatku dokonuje sołtys wsi.

4. Wysokość wynagrodzenia od zainkasowanych kwot określa załącznik Nr 1 do uchwały .

§4.   
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Witkowie.

§5.  
Traci moc uchwała Nr XXI/207/00 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 27 grudnia 2000r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości zmieniona uchwałą Nr XXVIII/293/01 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 16 listopada 2001r. /Dz.Urz.Woj.Wlkp. Nr 156, poz. 3622 z dn. 13 grudnia 2001r./.

§6. 
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003r.

Załącznik Nr 1
Do Uchwały Nr II/10/02
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 6 grudnia 2002r.
wysokość wynagrodzenia dla inkasentów za pobór podatku od nieruchomości w drodze inkasa dla poszczególnych wsi od zainkasowanych kwot wynosi:

1. Czajki - 8,0%
2. Chłądowo - 4,5%
3. Ćwierdzin - 12,0%
4. Dębina - 6,5%
5. Folwark - 3,9%
6. Gaj - 10,0%
7. Gorzykowo - 3,5%
8. Jaworowo - 10,0%
9. Kamionka - 12,0%
10. Kołaczkowo - 6,2%
11. Malenin - 3,3%
12. Małachowo Kępe - 3,2%
13. Małachowo Złych M. - 3,2%
14. Małachowo Wierzb. - 3,9%
15. Mąkownica - 3,2%
16. Mielżyn - 3,5%
17. Odrowąż - 3,9%
18. Ostrowite Prym. -  4,9%
19. Piaski - 18,0%
20. Ruchocin - 4,3%
21. Ruchocinek - 5,0%
22. Skorzęcin - 5,6%
23. Sokołowo - 8,0%
24. Strzyżewo - 11,0%
25. Witkówko - 4,1%
26. Wiekowo - 6,7%

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki

drukuj pobierz pdf    

wstecz