Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

Interpelacje i zapytania radnych »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2007: Uchwała IX/93/07 w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Uchwała Nr IX/93/07
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 16 listopada 2007 r.

w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Na podstawie art.54 § 2 ustawy z dnia 30.08.2002r. - prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz.U. Nr 153 poz. 1270 ze zm./ Rada Miejska w Witkowie uchwala, co następuje:

§ 1.
Udziela się odpowiedzi na skargę Pana * na Uchwałę Rady Miejskiej w Witkowie Nr VIII/77/07 z dnia 21 września 2007r. w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie w brzmieniu załącznika do uchwały.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki


Załącznik do Uchwały Nr IX/93/07
z dnia 16 listopada 2007r.

Do

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
ul. Ratajczaka 10/12 w Poznaniu
Wydz. III

Skarżący - *

Organ: - Rada Miejska w Witkowie
62-230 Witkowo ul.Gnieźnieńska 1


Odpowiedź na skargę
Rada Miejska w Witkowie wnosi o:
- odrzucenie skargi

U z a s a d n i e n i e

W dniu 21 września 2007r. Rada Miejska w Witkowie podjęła uchwałę o nieuwzględnieniu skargi skarżącego na działalność Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie.
Od takiej uchwały nie przysługuje odwołanie.
W przypadku zaskarżenia Uchwały Rady w trybie art.101 ustawy z dnia 8.03.1990r. /tekst jedn. z 2001r. Dz.U. 142 poz. 1591/ konieczne jest wyczerpanie określonego tym przepisem trybu tj. wezwaniem do usunięcia naruszenia interesu prawnego skarżącego.
Skarżący nie wykonał tego obowiązku.
Wobec czego skarga winna ulec odrzuceniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki

* - ustawa  ochronie danych osobowych.

drukuj pobierz pdf    

wstecz