Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

Interpelacje i zapytania radnych »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2007: Uchwała IX/86/07 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów w m.Witkowo

Wojewoda Wielkopolski uchylił uchwałę

Uchwała Nr IX/86/07
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 16 listopada 2007r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Witkowo

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, z 2004r. Nr 6, poz. 41 Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 133, poz. 954) Rada Miejska w Witkowie uchwala, co następuje:

§ 1
Przystępuje się do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Witkowo:
1. W obrębie ulicy Północnej, w granicach określonych w załączniku graficznym nr 1 w skali 1:2000 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową z dopuszczeniem nieuciążliwych usług.
2. W obrębie ulicy Nowej i Dworcowej w granicach określonych w załącznikach graficznych nr 2 i 3 w skali 1:2000, z przeznaczeniem pod zabudowę usługową, usługowo-mieszkaniową i mieszkaniową z dopuszczeniem nieuciążliwych usług.
3. W obrębie ulicy Kwiatowej i Powidzkiej w granicach określonych w załączniku graficznym nr 4 w skali 1:2000 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową z dopuszczeniem prowadzenia działalności usługowej.

§ 2
Szczegółowy zakres ustaleń planu powinien odpowiadać wymogom określonym w art. 15 ust. 2 i 3, art. 16 ust. 1 i 2 oraz zawierać opracowania, o których mowa w art. 17, pkt 4 i 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Witkowo.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki


Uzasadnienie

do uchwały Nr IX/86/07 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 16 listopada 2007r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Witkowo

Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego stanowi realizację obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Witkowo, uchwalonego uchwałą Nr XXVI/198/97 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 22 listopada 1997r.

Projektowany plan, w skali 1:1000, umożliwi realizację zabudowy usługowej, usługowo-mieszkaniowej i mieszkaniowej z dopuszczeniem nieuciążliwych usług, w obrębie ulic Północnej, Nowej, Dworcowej, Kwiatowej i Powidzkiej w Witkowie. 

Potrzeba realizacji tego zamierzenia wynika z faktu przekształceń społeczno - gospodarczych i ciągłego rozwoju budownictwa mieszkaniowego i usługowego na terenie miasta Witkowa.

Przystąpienie do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zostało poprzedzone sporządzeniem analizy - stanowiącą załącznik do niniejszego uzasadnienia.


Witkowo, dnia 06.11.2007r.

Analiza uzasadniająca przystąpienie do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Witkowo

Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, z 2004r. Nr 6, poz. 41 Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 133, poz. 954) stwierdzono, że tereny działek położonych w Witkowie w obrębie ulic Północnej, Nowej, Dworcowej, Kwiatowej i Powidzkiej nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w zapisie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Witkowo, uchwalonym uchwałą Nr XXVI/198/97 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 22 listopada 1997r. w/w nieruchomości stanowią tereny zainwestowane oraz tereny przeznaczone pod zainwestowanie.

Ze względu na ciągły rozwój społeczno - gospodarczy, zaobserwowano wzrost zapotrzebowania na tereny przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe. Obszary zlokalizowane w obrębie ulic Północnej, Nowej, Dworcowej, Kwiatowej i Powidzkiej, stanowią tereny rolnicze IIIa, IIIb, IVa, klasy bonitacji. Obecnie są wykorzystywane rolniczo. Projektowany plan, w skali 1:1000, umożliwi realizację zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem nieuciążliwych usług oraz zabudowy usługowej co zwiększy zasób terenów z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe, umożliwiając jednocześnie wzrost wartości tych nieruchomości.

drukuj pobierz pdf    

wstecz