Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

walidacja css walidacja html walidacja wcag
Strona główna » Protokoły z sesji RM - archiwum » Protokoł VII sesji Rady Miejskiej (29.06.2007)
A A A

Protokoły z sesji RM - archiwum: Protokoł VII sesji Rady Miejskiej (29.06.2007)

PROTOKOŁ Nr VII/07

z sesji Rady Miejskiej w Witkowie, odbytej w dniu 29 czerwca 2007r. o godz. 12,00 w sali posiedzeń Urzędu GiM, pod przewodnictwem p.Bogusława Mołodeckiego - Przewodniczącego Rady

Uczestniczący w sesji Radni - zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.

Uczestniczący w sesji goście oraz sołtysi i przewodniczący zarządów osiedli - zgodnie z listami obecności, stanowiącymi załączniki do niniejszego protokołu.

Otwarcia sesji dokonał p.Bogusław Mołodecki - Przewodniczący Rady. Powitał zebranych, stwierdził na podstawie listy obecności, że w posiedzeniu uczestniczy 15 Radnych na ogólną liczbę 15, a zatem Rada Miejska jest kompetentna do podejmowania prawomocnych uchwał.

Następnie zebrani wysłuchali hejnału gminy, w wykonaniu trębacza p.Kazimierza Lesiaka.

Pan Przewodniczący przypomniał, że porządek obrad został podany Radnym w zawiadomieniach o sesji i spytał o ewentualne uwagi.

Uwag nie zgłoszono.

Porządek sesji:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku obrad.
2. Interpelacje, zapytania i wnioski.
3. Informacja o działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Dyrektora OKSiR-u o przygotowaniu do sezonu letniego.
5. Informacja o przygotowaniu Komisariatu Policji do zabezpieczenia porządku publicznego w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie.
6. Szkolenie z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.
7. Zmiana uchwały Nr XIV/122/04 w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli.
8. Podjęcie uchwały w sprawie częściowego powierzenia Miastu Gniezno zadań własnych Gminy Witkowo w zakresie wychowania przedszkolnego.
9. Ustosunkowanie się kompetentnych osób do spraw przedstawionych w punkcie 2 porządku sesji.
10. Podjęcie uchwał dotyczących akceptacji wartości jednego punktu w złotych dla określenia miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników administracyjno-obsługowych przedszkoli i szkół oraz  pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ceny za przyjęcie odpadów do składowania na składowisku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia pomocy finansowej.
13. Przyjęcie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2007-2013.
14. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Jaworowie.
15. Zmiana uchwały Nr XXVI/253/06 i uchwały Nr II/9/06 dot. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania terenów w Witkowie (ul.Kosynierów Miłosławskich i ul.Leśna).
16. Podjęcie uchwały dot. porozumienia o powierzeniu miastu Gniezno przygotowania i budowy składowiska w Lulkowie.
17. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej położonej w Gaju.
18. Powołanie zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
19. Powołanie Skarbnika Gminy.
20. Sprawozdanie z wykonania uchwały Nr XVII/169/00 Rady Miejskiej w sprawie ustalenia zasad zbywania nieruchomości gminnych oraz wyrażenia zgody na bonifikatę od ceny sprzedaży tych nieruchomości.
21. Dokonanie zmian w budżecie gminy i miasta na 2007r.
22. Opinia Rady Miejskiej odnośnie projektowanych obszarów Natura 2000.
23. Inne sprawy.
24. Zamknięcie obrad VII sesji Rady Miejskiej w Witkowie.


Ad.1. Jak wyżej.


Ad.2. W punkcie tym Radni, Sołtysi i Przewodniczący Zarządów Osiedli zgłosili następujące sprawy:

- p.Franciszek Kozanecki - Sołtys Sołectwa Ćwierdzin zgłosił wniosek o ustawienie w Ćwierdzinie tablic informujących o numeracji domów, znajdujących się przy wskazanych drogach.  To ułatwi dojazd np. Pogotowiu Ratunkowemu;

- p.Tadeusz Jaskólski - Sołtys Sołectwa Strzyżewo:
1/ pytał o wykonanie ogrzewania świetlicy wiejskiej w Strzyżewie;
2/ poinformował, że przy niedawnym pożarze w Strzyżewie, strażacy nie mieli klucza do hydrantu z wodą, prosił o wyjaśnienie tej sprawy;

- p.Adam Kujawa - Sołtys Sołectwa Skorzęcin:
1/ prosił o informacje na temat organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży;
2/ pytał o termin wykonania remontu świetlicy wiejskiej;

- p.Edward Rutecki - Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 2 prosił o informację, czy zostanie wykonany chodnik na ul.Szkolnej w Witkowie;

- p.Adolf Pławczyk - Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 5:
1/ ponownie wnioskował o udrożnienie kanalizacji deszczowej na terenie Osiedla;
2/ pytał o termin rozpoczęcia remontu ul.Jasnej;
3/ zwrócił uwagę na brak kilku sztachet w opłotowaniu terenu szkolnego Szkół Nr 2 i Nr 3. Przez powstałą dziurę młodzież wchodzi tam wieczorami;

- p.Stanisław Janas - Sołtys Sołectwa Gaj poruszył sprawę niszczenia drogi w Ćwierdzinie, przez samochody ciężarowe (od posesji p.Krawczyka - koleiny po deszczu);

- p.Teofil Robaszkiewicz - Sołtys Sołectwa Kamionka pytał o termin remontu świetlicy wiejskiej.


Ad.3. Informację o działalności Burmistrza i Urzędu Gminy i Miasta w okresie międzysesyjnym przedstawił p.Krzysztof Szkudlarek - Burmistrz Gminy i Miasta.
Przedmiotowa informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

W trakcie czytania ww. informacji, dokonano za pomocą rzutnika prezentacji zdjęć z ważniejszych wydarzeń i z realizacji ważniejszych inwestycji.

W nawiązaniu do treści informacji, p.Przewodniczący Rady prosił o bliższe informacje na temat ostatniego posiedzenia Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa.

Pan Burmistrz wyjaśnił, że Komisja ta funkcjonuje przy Starostwie Powiatowym. Na ostatnie jej posiedzenie poświęcone bezpieczeństwu dróg w Powiecie, został zaproszony jako jedyny Burmistrz z Powiatu Gnieźnieńskiego, by przedstawić przygotowanie Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa. Na spotkaniu wyrażono pochlebne zdania na temat dobrej jakości wody w Witkowie (jedna z lepszych w Powiecie). Natomiast jeśli chodzi o jezioro, to jest ono wzorcowe, badania wody w jeziorze są monitorowane, a dane przekazywane do Unii Europejskiej. To sukces samorządu na przestrzeni lat, bo gdyby nie było decyzji i determinacji odnośnie budowy kanalizacji sanitarnej i pozyskania środków na to zadanie, to przy tak dużej liczbie wypoczywających w Ośrodku, zagrożenie ekologiczne byłoby duże. Wiele lat temu gmina podjęła działania, dla poprawy bezpieczeństwa Ośrodka w szerokim tego słowa znaczeniu.

Innych uwag i pytań nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący stwierdził przyjęcie informacji przez Radę Miejską.


Ad.4. Informację o przygotowaniu do sezonu letniego przedstawiła p.Alicja Wentland - Dyrektor Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji.

Do informacji uwag nie zgłoszono, została ona przez Radę Miejską przyjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.5. Informację o przygotowaniu Komisariatu Policji do zabezpieczenia porządku publicznego w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie przedstawił p.Piotr Cejman - Komendant Komisariatu Policji w Witkowie.

Do informacji uwag nie zgłoszono, została ona przez Radę przyjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.6. Szkolenie z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego przeprowadził p.Ryszard Nadowicz - inspektor OC w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie.
Na wstępie p.Nadowicz poinformował, że zalecenie przeprowadzania szkoleń wynika z Zarządzenia Nr 48/07 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 marca br. w sprawie przygotowania i zapewnienia działania wojewódzkiego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach w czasie pokoju oraz wojewódzkiego systemu wykrywania i alarmowania, działającego w przypadku wprowadzenia stanów wojennego i wyjątkowego. Sołtysi są końcowym ogniwem przekazywania i obiegu informacji z województwa, powiatu i gminy, przygotowane teczki z aktualnymi dokumentami z zakresu obrony cywilnej zostały tym osobom rozdane tuż przed sesją. Następnie p.Nadowicz zapoznał zebranych z następującymi dokumentami: instrukcją dyżurnego posterunku wykrywania i alarmowania, ww. zarządzeniem Nr 48/07, z najważniejszymi punktami ustawy z dnia 26 kwietnia br. o zarządzaniu kryzysowym. W nawiązaniu do rozdanych Sołtysom oraz Przewodniczącym Zarządów Osiedli teczek, p.Nadowicz omówił znajdujące się w nich dokumenty, m.in. telefony alarmowe, instrukcję dyżurnego posterunku wykrywania i alarmowania, tabelę z rodzajami alarmów, treściami komunikatów i zasadami postępowania po ich ogłoszeniu, wytyczne Szefa OC Burmistrza Gminy i Miasta w sprawie szkolenia ludności, informator o powszechnej samoobronie ludności, rozporządzenie Rady Ministrów z 28 września 1993r. w sprawie powszechnej samoobrony, tematyczny program szkoleń oraz zagadnienia do tematów, opracowanie nt. głównych zasad "Pierwszej pomocy w nagłych wypadkach".


Ad.7. Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr XIV/122/04 w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli Komisje Rady zaopiniowały pozytywnie. Spytał o ewentualne uwagi.

Uwag nie zgłoszono.

UCHWAŁA Nr VII/55/07 w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/122/04 Rady Miejskiej w Witkowie w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli została podjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 14 Radnych) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.8. Projekt uchwały w sprawie częściowego powierzenia Miastu Gniezno zadań własnych Gminy Witkowo w zakresie wychowania przedszkolnego przedstawił p.Marian Gadziński - Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta. Poinformował m.in., że Prezydent Gniezna wystąpił do Gminy Witkowo o partycypację w kosztach utrzymania gnieźnieńskich Przedszkoli od roku szkolnego 2007/2008 w związku z uczęszczaniem do nich przedszkolaków z naszego terenu. Według dokonanego rozeznania mamy zobowiązania wobec 4 przedszkolaków, ale jest też podobna sytuacja ze strony Gniezna, ponieważ przedszkolaki z Gniezna korzystają z Witkowskiego Przedszkola. Pozostało nam do refundacji 2 przedszkolaków. Prowadzenie przedszkoli jest zadaniem własnym samorządu, nie ma na to subwencji, stąd wystąpienie Prezydenta o refundację.

Uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.

UCHWAŁA Nr VII/56/07 w sprawie jak wyżej została podjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 14 Radnych) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przerwa w obradach - od godz. 13,05 do 13,25.


Ad.9. W punkcie tym p.Krzysztof Szkudlarek - Burmistrz Gminy i Miasta ustosunkował się do następujących spraw, zgłoszonych w punkcie 2 porządku obrad:

- odnośnie tablic informujących o numeracji domów - takie rozwiązanie sprawdziło się w Kamionce i Mielżynie, wobec czego wykonamy tego typu tablice również w Ćwierdzinie, a ich usytuowanie zostanie uzgodnione z Sołtysem;

- odnośnie c.o. w świetlicy w Strzyżewie - firma EKO PLUS do 10 lipca przedstawi wariant techniczny w poszczególnych świetlicach i ofertę cenową. Ogrzewanie zostanie wykonane przed rozpoczęciem okresu grzewczego;

- odnośnie wypoczynku letniego - planowane są półkolonie i kolonie. Organizatorem półkolonii jest Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan i Gmina Witkowo (w 4 placówkach - Małachowo Z.M., Jaworowo, Witkowo i Ruchocinek) oraz "Ziemia Gnieźnieńska" (w Szkole Nr 3 - 45 dzieci) tradycyjnie przy współfinansowaniu z budżetu gminy. Organizatorem kolonii jest gmina (90 dzieci - dwa turnusy), w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie;

- odnośnie remontu świetlicy w Skorzęcinie i Kamionce - w budżecie gminy remonty świetlic zaplanowane są w ramach programu rozwoju terenów wiejskich. Jak wynika z ostatnich informacji, wnioski o dofinansowanie ze środków unijnych być może będzie można złożyć w IV kwartale br., a zatem nie ma fizycznych szans na rozpoczęcie prac w bieżącym roku, jeśli miałyby być wykonane przy udziale środków zewnętrznych. Gmina ma zabezpieczone w budżecie środki własne na ten cel;

- odnośnie ul.Szkolnej - chodnik zostanie w tym roku wykonany;

- odnośnie udrożnienia kanalizacji deszczowej na Osiedlu Nr 5 - w przyszłym tygodniu firma  z miejscowości Drzewce rozpocznie prace w tym zakresie. Nie ma jednak pewności, że po udrożnieniu nie będzie w piwnicach wody, ponieważ zależy to od poziomu piwnic w stosunku do kanalizacji;

- odnośnie ul.Jasnej - przetarg na modernizację nawierzchni dwóch dróg i trzech ulic, w tym ul.Jasnej, wygrała firma "STAWOJ". Prace zostaną wykonane do 28 września br.;

- odnośnie uszkodzonego ogrodzenia terenu Szkół Nr 2 i 3 - przekażemy tę uwagę dyrektorom tych szkół;

- odnośnie niszczenia dróg - ponownie zwrócimy się do właściciela żwirowni, aby wyegzekwować obowiązek zapewnienia minimum jakości nawierzchni dróg.


Ad.10. Pan Przewodniczący poinformował, że w niniejszym punkcie Rada podejmie dwie uchwały, dotyczące wartości jednego punktu dla określenia miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego. Projekty uchwał zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komisje Rady. Spytał o ewentualne uwagi.

Uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał projekty uchwał kolejno pod głosowanie:

UCHWAŁA Nr VII/57/07 w sprawie akceptacji wartości jednego punktu w złotych dla określenia miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników administracyjno-obsługowych przedszkoli i szkół w gminie Witkowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

UCHWAŁA Nr VII/58/07 w sprawie akceptacji wartości w złotych dla określenia miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witkowie została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.11. Pan Przewodniczący przypomniał, że uchwałą Nr V/43/07 z dnia 30 marca br. Rada Miejska ustaliła cenę za przyjmowanie odpadów na składowisku w Chłądowie w wysokości 59,31zł za 1Mg. Przeprowadzona w maju br. przez Komisję Rewizyjną kontrola kosztów funkcjonowania składowiska wykazała zasadność podwyższenia tej ceny, zgodnie z przedstawioną przez Zakład Gospodarki Komunalnej kalkulacją, tj. do kwoty 67,07 zł za Mg. Komisje Rady pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały dotyczący przedmiotowej podwyżki. Po czym p.Przewodniczący spytał o ewentualne uwagi.

Uwag nie zgłoszono.

UCHWAŁA Nr VII/59/07 w sprawie ustalenia ceny za przyjęcie odpadów do składowania na składowisku została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.12. Pan Przewodniczący poinformował, że w punkcie tym Rada Miejska podejmie trzy uchwały, dotyczące udzielenia z budżetu gminy pomocy finansowej na: sygnalizację świetlną, zakup karetki reanimacyjnej oraz na dodatkowe patrole policyjne w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie.

Po czym p.Przewodniczący poddał projekty uchwał kolejno pod głosowanie, pytając każdorazowo o ewentualne uwagi do treści projektów.

Uwag nie zgłoszono.

UCHWAŁA Nr VII/60/07 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Wielkopolskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich na realizację zadania budowy sygnalizacji świetlnej w Witkowie przy ul.Gnieźnieńskiej została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

UCHWAŁA Nr VII/61/07 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie na realizację zakupu karetki reanimacyjnej została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

UCHWAŁA Nr VII/62/07 w sprawie przekazania środków na potrzeby Policji w Gnieźnie została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.13. Z uwagi na obszerność projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2007-2013, p. Przewodniczący zaproponował jego nieodczytywanie i spytał o ewentualne uwagi do treści tego projektu.

Uwag nie zgłoszono.

UCHWAŁA Nr VII/63/07 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.14. Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały dotyczący uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Jaworowie, został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje Rady. Spytał o ewentualne uwagi.

Uwag nie zgłoszono.

UCHWAŁA Nr VII/64/07 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w miejscowości Jaworowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.15. Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały dotyczący zmiany uchwały Nr XXVI/253/06 i uchwały Nr II/9/06 został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje Rady i spytał o ewentualne uwagi.

Uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał projekt pod głosowanie.

UCHWAŁA Nr VII/65/07 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/253/06 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 28 lutego 2006r. i Nr II/9/06 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 5 grudnia 2006r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działek położonych w miejscowości Witkowo w obrębie ulicy Kosynierów Miłosławskich i Leśnej oraz w Strzyżewie Witkowskim, z przeznaczeniem na cele lokalizowania zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem nieuciążliwych usług - została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.16. Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały dotyczący zawarcia porozumienia o powierzeniu przygotowania i budowy składowiska w Lulkowie został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje Rady.

Uzasadniając potrzebę podjęcia uchwały, p.Burmistrz stwierdził m.in., że zawarcie porozumienia ma na celu reprezentowanie i koordynowanie działań związanych z prowadzeniem wspólnej gospodarki odpadami na obszarze powiatów Gniezno i Września. Chodzi o to, by perspektywicznie wybudować taki zakład, który zaspokoiłby potrzeby utylizacji odpadów, przy możliwości dofinansowania ze środków pozabudżetowych. Niezależnie od tego, że Gmina Witkowo ma rozwiązaną gospodarkę odpadów stałych, perspektywicznie jest jak najbardziej zasadne, by przystąpić do omawianego tematu, podjąć uchwałę i zawrzeć porozumienie, co stworzy możliwość opracowania dokumentacji. W dalszej perspektywie Gmina Witkowo będzie partnerem do decydowania, w jaki sposób wykorzystamy swój majątek w postaci składowiska w Chłądowie w systemie unieszkodliwiania odpadów na terenie powiatu gnieźnieńskiego i wrzesińskiego.

Uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.

UCHWAŁA Nr VII/66/07 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego o powierzeniu Miastu Gniezno przygotowania i wykonania zadania p.n. "System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.17. Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej położonej w Gaju, została pozytywnie zaopiniowana przez Komisje Rady.

Uwag nie zgłoszono.

UCHWAŁA Nr VII/67/07 w sprawie jak wyżej została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.18. Pan Przewodniczący poinformował, że w związku z kończącą się kadencją ławników sądów powszechnych, Rada Miejska winna do końca października br. dokonać wyboru ławników na kolejną kadencję. Zgodnie z przepisami, przed dokonaniem wyboru należy powołać zespół do zaopiniowania kandydatów na ławników. Na przedsesyjnych posiedzeniach Radni zaproponowali, by do składu omawianego zespołu weszli Przewodniczący Komisji Rady, a więc: p.Henryk Mucha, p.Grzegorz Kaźmierczak, p.Ireneusz Kwapich i p.Piotr Jóźwik. Osoby te wyraziły zgodę na pracę w zespole. Po tym tematycznym wprowadzeniu p.Przewodniczący spytał o ewentualne uwagi bądź inne propozycje.

Uwag nie zgłoszono.

Następnie p.Przewodniczący prosił o propozycje odnośnie wyboru Przewodniczącego zespołu.

Zgłoszono kandydaturę p.Grzegorza Kaźmierczaka, który wyraził zgodę na kandydowanie do pełnienia tej funkcji.

Po powyższych ustaleniach p.Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.

Do treści projektu uchwały uwag nie zgłoszono.

UCHWAŁA Nr VII/68/07 w sprawie jak wyżej została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Przerwa w obradach - od godz. 13,50 do godz. 14,05.


Ad.19. Wniosek o powołanie p.Haliny Rzepeckiej na stanowisko Skarbnika Gminy przedstawił p.Burmistrz Gminy i Miasta. Uzasadniając wniosek, p.Burmistrz poinformował, że pani Rzepecka spełnia wymogi, aby pracować na stanowisku Skarbnika. Ma wieloletnie doświadczenie, również w pracy samorządowej, bo od 1999r. pracuje w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie i od początku pracowała w służbach finansowo-księgowych, w Wydziale Finansów na stanowisku specjalisty ds. zarządzania i budżetu. Od czerwca ubiegłego roku pełni funkcję dyrektora Wydziału Finansów - głównego księgowego. Pani Rzepecka to osoba odpowiedzialna, również za pracę z finansami publicznymi, posiada odpowiednie umiejętności, a cechy charakteru predysponują ją do pracy na proponowanym stanowisku. Jej atutem jest łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność współpracy, konsekwencja i odpowiedzialność. Jeśli chodzi o wykształcenie, pani Rzepecka ukończyła w 1978r. Akademię Ekonomiczną w Poznaniu uzyskując tytuł mgr ekonomii, a w 2004r. ukończyła również w Poznaniu studia podyplomowe z zakresu rachunkowości budżetowej. Po studiach rozpoczęła pracę w "Polanii", gdzie pracowała od 1978r. do 1999r., a od 1999r. - w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie. Posiada dobrą znajomość przepisów o samorządzie, finansach, rachunkowości, ordynacji podatkowej, planowaniu budżetu, zamówieniach publicznych, umiejętność sporządzania analiz budżetowych, ma predyspozycje kierowania zespołem pracowników. Podsumowując swoje wystąpienie p.Burmistrz stwierdził, że biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie uchwały o powołaniu Skarbnika jest uzasadnione.

Następnie p.Burmistrz odczytał projekt przedmiotowej uchwały, a p.Przewodniczący spytał o ewentualne uwagi bądź pytania.

Pan Tomasz Deskowski pytał, czy obecność pani Rzepeckiej związana jest z konkursem na stanowisko Skarbnika i czy stosunek pracy w Starostwie, został z tą osobą rozwiązany.

Jak wyjaśnił p.Burmistrz, powołanie Skarbnika nie wymaga ogłoszenia konkursu, ale w prasie umieszczono ogłoszenie o poszukiwaniu kandydata na Skarbnika. Wpłynęło kilka ofert, z których wybrał ofertę p.Haliny Rzepeckiej. Jej stosunek pracy ze Starostwem będzie rozwiązany z dniem 16 lipca br.

Pan Przewodniczący poinformował, że na prośbę Burmistrza uczestniczył w rozmowach kwalifikacyjnych z kandydatami na Skarbnika i przyznał, że pani Rzepecka wykazała się wiedzą, odpowiednią na tym stanowisku.

Innych uwag i pytań nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.

UCHWAŁA Nr VII/69/07 w sprawie powołania Skarbnika Gminy została podjęta większością głosów (13 "za", 2 przeciw) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pan Przewodniczący pogratulował p.Halinie Rzepeckiej wyboru.

Składaniu pani Rzepeckiej życzeń i wręczaniu jej kwiatów przez p.Burmistrza i przez p.Przewodniczącego towarzyszyły oklaski zebranych.

Dziękując za powołanie jej przez Radę, pani Rzepecka zapewniła, że dołoży wszelkich starań, by dobrze wykonywać obowiązki, prosiła p.Burmistrza i Radę o dobrą merytoryczną współpracę.


Ad.20. Sprawozdanie z wykonania uchwały Nr XVII/169/00 Rady Miejskiej w sprawie ustalenia zasad zbywania  nieruchomości gminnych oraz wyrażenia zgody na bonifikatę od ceny tych nieruchomości przedstawił p.Burmistrz Gminy i Miasta.

Do treści sprawozdania uwag nie zgłoszono.

Sprawozdanie zostało przez Radę przyjęte i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.21. Pan Przewodniczący poinformował, że Komisje Rady zapoznały się z proponowanymi zmianami w budżecie na 2007r. na przedsesyjnych posiedzeniach i nie wniosły uwag.

Uzasadnienie do proponowanych zmian przedstawił p.Burmistrz Gminy i Miasta. Poinformował m.in., że w załączniku o wydatkach majątkowych dopisano budowę chodnika przy ul.Gnieźnieńskiej, w ramach zaplanowanych środków na chodniki. Na posiedzeniach Komisji była również mowa o ul.Akacjowej, w ramach zaplanowanych środki na drogi. W związku z pytaniem p.Grzegorza Kaźmierczaka o szacunkowy koszt budowy chodnika przy ul.Gnieźnieńskiej p.Burmistrz poinformował, że to ok. 200m2, a koszt 1m2 to ok. 60-70,-zł. Wykonanie całego chodnika na tej ulicy jest celowe, dla bezpieczeństwa mieszkańców, licznie chodzących do pobliskiej piekarni. W nawiązaniu do zaplanowanych środków na monitoring w mieście, p.Burmistrz poinformował, że prowadzone są rozmowy i niebawem będzie koncepcja, która pozwoli gminie wykonać tę inwestycję. Podczas rozmowy na temat ochrony w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie, poruszono temat ewentualnej modernizacji monitoringu w tym Ośrodku. W dniu dzisiejszym przedstawiciel firmy przedstawił kosztorys wykonawczy tego zadania. Jeśli zostałyby zamontowane dodatkowe kamery w okolicach fontanny, zwiększyłby się obszar powierzchni monitorowanej. Jest też sugestia dzierżawców z Ośrodka Wypoczynkowego, by obraz z kamer znajdował się w internecie, byłaby to również pewna promocja Ośrodka. Na dwa etapy monitoringu potrzebne byłyby środki w wysokości ok. 15tys.zł. Podsumowując temat, p.Burmistrz zgłosił wniosek o zwiększenie o 20 tys. środków na monitoring w dziale 754 (dochody z tytułu umów cywilno-prawnych). W ten sposób planowana wcześniej na ten cel kwota 100tys.zł wynosiłaby 120tys.zł.

Powyższy wniosek p.Burmistrza został przez Radę Miejską przyjęty jednogłośnie.

Następnie p.Burmistrz odniósł się do załącznika Nr 6, stanowiącego Plan Przychodów i Wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wyjaśnił, że dotychczasowy Plan precyzyjnie określał na jakie zadania wydatkujemy te środki, ale nie do końca było to zgodne z ustawą. Obecnie w omawianym Planie jest określony stan środków na początek roku, są określone przychody przeznaczone na wydatki w 100%. A na co będą wykorzystane środki Funduszu, zostanie określone zarządzeniem Burmistrza. Plan jest więc uproszczony, ale to wynika z ustawy.

Uwag nie zgłoszono.

UCHWAŁA Nr VII/70/07 zmieniająca uchwałę budżetową na 2007r. została podjęta większością głosów (14 "za", 1 wstrzymujący się) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.22. Pan Przewodniczący poinformował, że Ministerstwo Środowiska wystąpiło do Rady Miejskiej z pismem, o wyrażenie opinii na temat projektowanych obszarów chronionych Natura 2000. Komisje Rady analizowały przedmiotowy temat na przedsesyjnych posiedzeniach. Komisja Rolnictwa i Komisja Finansów wyraziły negatywne opinie, natomiast Komisja Szkolnictwa nie wyraziła opinii, z materiałami się tylko zapoznała. W związku z tym przygotowano projekt negatywnej opinii w omawianej kwestii.

Do odczytanego przez p.Przewodniczącego projektu opinii uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał projekt pod głosowanie.

"Opinia Rady Miejskiej w Witkowie w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektowanych obszarów chronionych NATURA 2000 z dnia 29.06.2007r."  została przez Radę przyjęta większością głosów (11 "za", 4 głosy wstrzymujące się) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.23. W punkcie tym poruszono następujące sprawy:
-  p.Przewodniczący Rady:
1/ poinformował, że Wojewoda Wielkopolski rozstrzygnięciami nadzorczymi stwierdził nieważność uchwały Nr IV/41/07 z dnia 28 lutego br. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w Jaworowie oraz nieważność części uchwały Nr IV/39/07 z dnia 28 lutego br. dot. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w Witkowie i Ćwierdzinie;

2/ poinformował, że wpłynęło pismo p.Ewy Antczak-Izydorek, które skierował do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną. Po zapoznaniu się z dokumentami i wysłuchaniu wyjaśnień radcy prawnego Urzędu Gminy i Miasta, Komisja Rewizyjna postanowiła nie uwzględniać zarzutów, uznając je za bezpodstawne;

3/ przedstawił pismo p.Stanisława Grabowskiego dotyczące braku wymaganych odbiorów technicznych w "Wesołym Miasteczku" w Skorzęcinie;

4/ poinformował, że lipiec stanowi dla Radnych przerwę urlopową, nie będzie posiedzeń, a dyżurować będą tylko Wiceprzewodniczący Rady;

5/ poinformował, że kolejna sesja Rady Miejskiej planowana jest na dzień 21 września br.;

- p.Grzegorz Kaźmierczak poruszył sprawę niszczenia drogi w Ćwierdzinie przez ciężarowe samochody ze Słupcy, jeżdżące do żwirowni.
Jak stwierdził p.Burmistrz, nie ma możliwości, by pozwolić na przejazd miejscowym samochodom, a zabronić przejazdu pojazdom spoza naszego terenu;

- p.Tomasz Deskowski  w nawiązaniu do spraw monitoringu stwierdził, że martwi go korzystanie z tych urządzeń. Wyraził zdanie, że należy zmobilizować Policję, by korzystali z nich w swojej pracy, bo jest to przydatne;

- p.Henryk Mucha zwrócił się do p.Telesfora Gościniaka - Radnego Rady Powiatu z pytaniem, jak długo będą jeszcze trwały prace drogowe na ul.Witkowskiej w Gnieźnie.
Pan Gościniak przyznał, że faktycznie prace te trwają długo, termin zakończenia prac upłynie we wrześniu, ale wykonawca zapewnia, że zakończy je do 15 lipca br.;

- p.Marek Sucholas w nawiązaniu do prezentacji multimedialnej, jaka miała miejsce w punkcie 3 porządku sesji, proponował rozważyć do kolejnej sesji zmianę ustawienia stołów na sali posiedzeń, by można było lepiej widzieć prezentowane zdjęcia.
Pan Burmistrz poinformował, że planuje w przyszłym roku rozbudowę budynku Urzędu, o ile Rada to zaakceptuje. Stworzyłoby to możliwość zmiany lokalizacji sali posiedzeń (obecnie hałas od strony ulicy). Pan Burmistrz dodał, że frekwencja na naszych sesjach jest duża, w przeciwieństwie do innych gmin, gdzie oprócz radnych w sesjach uczestniczy zaledwie kilka osób.


Ad.24. Wobec wyczerpania się porządku obrad VII sesji Rady Miejskiej w Witkowie, p.Przewodniczący zamknął jej obrady o godz. 14,40, życząc zebranym udanych wakacji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki

Protokołowała:
H. Koźniewska

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz