Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

walidacja css walidacja html walidacja wcag
Strona główna » Protokoły z sesji RM - archiwum » Protokoł VI sesji Rady Miejskiej (27.04.2007)
A A A

Protokoły z sesji RM - archiwum: Protokoł VI sesji Rady Miejskiej (27.04.2007)

PROTOKOŁ  Nr VI/07

z sesji Rady Miejskiej w Witkowie, odbytej w dniu 27 kwietnia 2007r. o godz.12,00 w sali posiedzeń Urzędu GiM, pod przewodnictwem p.Bogusława Mołodeckiego - Przewodniczącego Rady

Uczestniczący w sesji Radni - zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.

Uczestniczący w sesji goście oraz sołtysi i przewodniczący zarządów osiedli - zgodnie z listami obecności stanowiącymi załączniki do niniejszego protokołu.

Otwarcia sesji dokonał p.Bogusław Mołodecki - Przewodniczący Rady. Powitał zebranych, stwierdził na podstawie listy obecności, że w sesji uczestniczy 15 Radnych na ogólną liczbę 15, a zatem Rada Miejska jest kompetentna do podejmowania prawomocnych uchwał.

Następnie zebrani wysłuchali hejnału gminy, w wykonaniu trębacza p.Kazimierza Lesiaka.

Pan Przewodniczący przypomniał, że porządek obrad został podany Radnym w zawiadomieniach o sesji. Zaproponował poszerzenie porządku obrad o punkt brzmiący: "Zmiana uchwały Nr XXI/193/05 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie."

Proponowane poszerzenie porządku Rada Miejska przyjęła jednogłośnie. Ustalono, że wprowadzany temat zostanie rozpatrzony w punkcie "8", a pozostałe punkty ulegną odpowiedniemu przesunięciu.

Innych uwag do porządku obrad nie zgłoszono.

Porządek  sesji:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku obrad.
2. Interpelacje, zapytania i wnioski.
3. Informacja o działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza i Urzędu Gminy i Miasta za 2006r.
5. Sprawozdanie z realizacji "Strategii zrównoważonego rozwoju Gminy i Miasta Witkowo", uchwalonej uchwałą Nr XXII/228/01 z 26 stycznia 2001r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej i określenia rodzaju świadczeń przyznanych w ramach tej pomocy oraz warunków ich przyznawania.
7. Ustosunkowanie się kompetentnych osób do spraw przedstawionych w punkcie 2 porządku obrad.
8. Zmiana uchwały Nr XXI/193/05 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie.
9. Dokonanie zmian w budżecie gminy i miasta na 2007r.
10. Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy i miasta za 2006r. i udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta.
11. Odwołanie Skarbnika Gminy i Miasta.
12. Inne sprawy.
13. Zamknięcie obrad VI sesji Rady Miejskiej w Witkowie.


Ad.1. Jak wyżej.


Ad.2. W punkcie tym Radni, Sołtysi i Przewodniczący Zarządów Osiedli zgłosili następujące sprawy:

- p. Czesław Starczewski - Sołtys Sołectwa Sokołowo w związku ze zbliżającym się okresem letnim i coraz większym natężeniem ruchu pojazdów, prosił o zasypanie rowu przy drodze w rejonie świetlicy wiejskiej w Sokołowie, na długości ok. 50m. Obecnie pojazdy rolnicze nie mają tam możliwości przejazdu. Rolnicy zobowiązali się pomóc przy tym zadaniu;

- p. Bernard Malawko - Sołtys Sołectwa Ruchocin:
1/ wnioskował o wycięcie krzewów przy drodze w Ruchocinie;
2/ poruszył sprawę zaśmieconego cmentarza poniemieckiego w Ruchocinie;

- p.Edward Rutecki - Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 2 w Witkowie przytoczył zdarzenie, jakie miało miejsce 10 kwietnia o godz. 12,00 przy hali sportowej: kierowca zaparkował autobus przy ul.Oświatowej, blokując przejazd innym pojazdom. Stwierdził, że niedaleko znajduje się parking, ale nikt z niego nie korzysta. Również wielu sportowców parkuje na ww. ulicy, blokują nawet chodnik i wyjazd z bramy. Proponował ustawić znak zatrzymywania się i postoju na ul.Powst.Wlkp. i Oświatowej;

- p.Adolf Pławczyk - Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 5 w Witkowie:
1/ poruszył sprawę koniecznego czyszczenia kanalizacji burzowej na terenie Osiedla;
2/ wskazał na potrzebę czyszczenia lamp oświetleniowych (konserwacja, mycie kloszy);
3/ poinformował o nieoznakowanych przejściach dla pieszych i miejscach postojowych. Stwierdził, że gdyby zaznaczyć linie, to zmieściłoby się więcej samochodów niż obecnie;
4/ ponownie poinformował o złamanym znaku "Przejście dla pieszych" przy skrzyżowaniu ulic Czerniejewska i Żwirki i Wigury;
5/ poinformował o złym stanie wody pitnej w kranach (nieprzyjemny zapach);
6/ wskazał na potrzebę podlewania trawy na oddanym do użytku boisku sportowym;

- p.Tomasz Deskowski:
1/ pytał o stopień zaawansowania prac związanych z monitoringiem miasta;
2/ pytał o plany związane z rozwiązaniami komunikacyjnymi na skrzyżowaniu przy stacji paliw;

- p.Teofil Robaszkiewicz - Sołtys Sołectwa Kamionka:
1/ proponował ułożenie nowych płytek przy nowej wiacie autobusowej w Kamionce i ewentualnie zasadzenie kwiatów;
2/ poruszył sprawę oznakowania drogi w Kamionce, o czym mówił na poprzedniej sesji;
3/ poinformował o zniszczonym znaku "Uwaga na drogę z pierwszeństwem przejazdu", na drodze w Chłądowie, w kierunku posesji p.Łysiaka;
4/ prosił o uporządkowanie składowiska nieczystości w Chłądowie;

- p.Adam Kujawa - Sołtys Sołectwa Skorzęcin pytał o sposób realizacji wniosków, zgłoszonych przez niego na poprzedniej sesji (przejście dla pieszych, wiata, wodociąg);


- p.Przewodniczący Rady odczytał pismo p.Andrzeja Borowicza, informujące o powstaniu Domowego Hospicjum. Przedmiotowe pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przygotowane przez p.Borowicza ogłoszenia na powyższy temat, rozdano Sołtysom i Przewodniczącym Zarządów Osiedli.


Ad.3. Informację o działalności Burmistrza i Urzędu Gminy i Miasta w okresie międzysesyjnym przedstawił p.Krzysztof Szkudlarek - Burmistrz Gminy i Miasta.

W nawiązaniu do treści informacji, p.Marek Sucholas zwrócił się do p.Burmistrza z pytaniem o działania zmierzające do przekazania sieci energetycznej w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie, Zakładowi Energetycznemu.

Jak wyjaśnił p.Burmistrz, rozmowy na ten temat prowadzone są sukcesywnie. Jest to temat trudny. W ostatnim piśmie powołał się na przepisy, zabraniające instytucji kultury, jaką jest OKSiR, do zajmowania się dystrybucją energii.

Innych uwag i pytań nie zgłoszono, informacja została przez Radę przyjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza i Urzędu Gminy i Miasta za 2006r. przedstawił p.Krzysztof Szkudlarek - Burmistrz Gminy i Miasta.

Pan Przewodniczący stwierdził, że podczas odczytywania sprawozdania, p.Burmistrz przez skromność opuścił zapis dotyczący przyznania Burmistrzowi wyróżnienia "Europejczyk Roku 2005".

Pytań nie zgłoszono, sprawozdanie zostało przez Radę Miejską przyjęte i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Przerwa  w  obradach - od godz. 13,15 do godz. 13,40.


Ad.5. Sprawozdanie z realizacji "Strategii zrównoważonego rozwoju Gminy i Miasta Witkowo" przedstawił p.Burmistrz Gminy i Miasta.

Do sprawozdania uwag i zapytań nie zgłoszono. Przedmiotowe sprawozdanie zostało przez Radę przyjęte i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.6. Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały dotyczący środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, Komisje analizowały na przedsesesyjnych posiedzeniach i zaopiniowały go pozytywnie. W poprawionej wersji projektu, uwzględniono 4 poprawki, wynikające z opinii wyrażonej przez Związek Nauczycielstwa Polskiego.
Przedmiotowa opinia stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Spytał o ewentualne uwagi.

Uwag nie zgłoszono.

UCHWAŁA  Nr VI/50/07 w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej i określenia rodzaju świadczeń przyznanych w ramach tej pomocy oraz warunków ich przyznawania została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.7. W punkcie tym ustosunkowano się do następujących spraw, zgłoszonych w punkcie 2 porządku obrad:

1/ p.Burmistrz Gminy i Miasta:
- odnośnie rowu w Sokołowie - poinformował, że na ostatnim posiedzeniu Komisji Finansów obecny był Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg i ten temat został tam poruszony. Dyrektor uda się w teren i określi możliwości realizacji;

- odnośnie wycinki krzewów - wycinka zakrzaczeń przy drogach dokonywana jest sukcesywnie. Jeśli w Ruchocinie jest taka potrzeba, to krzewy zostaną w najbliższym czasie usunięte;

- odnośnie ruchu w rejonie ul.Powstańców Wlkp. - temat ten pojawia się regularnie. Ulice w tym rejonie są odpowiednio oznakowane, obowiązują też określone przepisy o ruchu drogowym. To kwestia egzekwowania przez odpowiednie służby, by pojazdy stały tam, gdzie prawo tego dopuszcza. Parkowanie we wjeździe również nie może mieć miejsca. Zwrócimy się do odpowiednich służb o egzekwowanie przepisów;

- odnośnie lamp oświetlenia ulicznego - gmina jest ich właścicielem, jeśli wymagają oczyszczenia, to zostanie to dokonane;

- odnośnie przejścia dla pieszych i oznakowania parkingu - to propozycja do rozważenia;

- odnośnie uszkodzonego znaku - to znak przy drodze powiatowej, spowodujemy by został wymieniony;

- odnośnie monitoringu - p.Burmistrz poinformował, że ok. 20 maja br. będzie miał koncepcję urządzenia monitoringu (m.in. okolice Rynku i Gimnazjum). Fachowcy muszą się wypowiedzieć na temat parametrów urządzeń, by odczyt obrazu był odpowiednio dobry. W oparciu o ww. koncepcję z odpowiednimi parametrami, opracujemy specyfikację i ogłosimy przetarg;
- odnośnie komunikacji - po otwarciu ul.Witkowskiej w Gnieźnie natężenie ruchu w mieście i gminie Witkowo się zwiększy. Gmina wystosowała pismo do WZD dotyczące usprawnienia odcinka na wysokości stacji paliw. Po odczytaniu odpowiedzi na przedmiotowe pismo, p.Burmistrz kontynuował wypowiedź. Stwierdził, że jeśli taka jest wola Rady, to gmina może współfinansować ustawienie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych. To spowolniłoby ruch pojazdów. Na sesji czerwcowej przedstawi taką propozycję. Jeśli chodzi o obszar przy kościele, PKN ORLEN nadal jest dzierżawcą tego terenu. Po jego uporządkowaniu, można wrócić do tematu rozwiązań komunikacyjnych w okolicy byłej stacji i kościoła. Gmina podtrzymuje również propozycję, by perspektywicznie pomyśleć o obwodnicy. Uzależnione to będzie m.in. od powstania bazy AGS. Budowa obwodnicy to zadanie ponadgminne, ale należy ciągle o tym mówić, wymuszać działania;

- odnośnie wiaty autobusowej - jeśli jest taka potrzeba, to nowe płytki zostaną ułożone;

- odnośnie oznakowania drogi w Kamionce - znaki zostały zamówione, w najbliższym czasie droga zostanie oznakowana jako droga podporządkowana;

- odnośnie pasów dla pieszych w Skorzęcinie - 20 marca gmina otrzymała odpowiedź, że pasy zostaną namalowane w II kwartale br.;

- odnośnie wiaty autobusowej w Skorzęcinie - wiata została zamówiona i w najbliższym czasie zostanie ustawiona;

- odnośnie sieci wodociągowej - został ogłoszony przetarg na II etap, do posesji p.Czerniejewskiego;

-2/ p.Jan Dżygała - Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej:
- odnośnie stanu wody pitnej - wyjaśnił, że w wyniku wieloletnich zaniedbań w ochronie środowiska, prawie wszystkie studnie zagrożone są skażeniem bakteriami coli typu fekalnego. W związku z tym,  by nie dopuścić do zatrucia, konieczne jest stosowanie podchlorynu sodu, zwanego potocznie chlorem. W wyniku kontaktu podchlorynu z wodą wytwarzają się wodorotlenki, które charakteryzują się takim zapachem. Każdy sygnał o zapachu wody badany jest przez Sanepid, który do tej pory nie stwierdził zagrożenia dla ludzi. Jeśli płukanie sieci przez ZGK nie pomaga, to znaczy, że wina leży w sieci wewnętrznej. Należy intensywnie puszczać wodę, żeby ją oczyścić;

- odnośnie składowiska - folie zostaną pozbierane w poniedziałek lub wtorek;

- odnośnie czyszczenia kanalizacji burzowej - to zadanie musi być wykonane kompleksowo, dlatego konieczne jest ogłoszenie przetargu.


Ad.8. Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXI/193/05 Komisje Rady analizowały na przedsesyjnych posiedzeniach i zaopiniowały pozytywnie. Spytał o ewentualne uwagi.

Uwag nie zgłoszono.

UCHWAŁA  Nr VI/51/07 w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/193/05 z dnia 29 kwietnia 2005r. Rady Miejskiej w Witkowie w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.9. Uzasadnienie proponowanych zmian w budżecie gminy i miasta na 2007r. przedstawiła p.Gertruda Polak - Skarbnik Gminy i Miasta. Oprócz zmian omówionych na przedsesyjnych posiedzeniach, pani Skarbnik proponowała ponadto wprowadzenie do budżetu dotacji na rekultywację dróg w wysokości 71.500,-zł oraz przesunięcia środków między paragrafami na wniosek m.in. dyrektora Przedszkola. Pani Skarbnik udzieliła również odpowiedzi na pytanie p.Marka Sucholasa, dotyczące środków na drogi.

Innych pytań i uwag nie zgłoszono.

UCHWAŁA Nr VI/52/07 zmieniająca uchwałę budżetową na 2007 rok została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.10. Pan Przewodniczący poinformował, że realizację budżetu za 2006r. Radni analizowali na przedsesyjnych posiedzeniach Komisji, a wcześniej otrzymali sprawozdanie na ten temat. Otworzył dyskusję, prosząc na jej wstępie p.Henryka Muchę - Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie wniosku Komisji w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta.
Sprawozdanie z wykonania budżetu oraz przedstawiony przez p.Muchę wniosek stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Pan Przewodniczący poinformował, że ww. wniosek Komisji został przesłany do Regionalnej Izby Obrachunkowej i odczytał ważniejsze fragmenty uchwały Nr 40/SO-8/Ab/2007/Ko Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 19 kwietnia 2007r. w sprawie wyrażenia opinii o ww. wniosku Komisji Rewizyjnej.

Następnie p.Przewodniczący odczytał ważniejsze fragmenty (za zgodą Rady) uchwały Nr 54/SO-8/2007/Ko Składu Orzekającego  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 20 kwietnia br. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza GiM sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy i miasta Witkowo za 2006r.
Przedmiotowe opinie stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

W dalszej dyskusji głos zabrali:

- p.Grzegorz Kaźmierczak - Przewodniczący Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego poinformował, że na ostatnim posiedzeniu Komisja analizowała wykonanie budżetu za 2006r. i wydała pozytywną opinię w tym przedmiocie, wobec czego wnioskuje o udzielenie Burmistrzowi absolutorium;

- p.Ireneusz Kwapich - Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Porządku Publicznego poinformował, że Komisja również analizowała wykonanie omawianego budżetu i zaopiniowała je pozytywnie. Stwierdził, że to był trudny budżet, ale Burmistrz ten trud zadaje sobie sam, czyniąc starania o dodatkowe, pozabudżetowe środki. Na ok. 4,4 mln zł środków na inwestycje, połowa, bo ok. 2 mln zł to środki spoza budżetu. One procentują w ochronie środowiska, kulturze fizycznej i oświacie. Mało jest gmin, stwierdził dalej p.Kwapich, które mogą się pochwalić takim wykonaniem budżetu i takim ściąganiem środków pozabudżetowych. Pogratulował Burmistrzowi tak dobrze wykonanego budżetu;

- p.Piotr Jóźwik - Przewodniczący Komisji Szkolnictwa, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej poinformował, że Komisja również analizowała wykonanie budżetu za 2006r. i stwierdziła, że niemal wszystkie działy budżetu zostały wykonane powyżej 90%. Pogratulował Burmistrzowi takiego wykonania;

- p.Henryk Mucha - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odnosząc się do zawartej w opinii RIO do wniosku Komisji Rewizyjnej uwagi o niepoinformowaniu Rady, jakich czynności kontrolnych Komisja dokonała, stwierdził, że odpowiedź na to zawarta jest we wniosku. Bo skoro Komisja poświęciła 3 dni na kontrolowanie budżetu, wspomagając się specjalistami, fachowcami, m.in. panią Skarbnik, to dla niego odpowiedź jest oczywista.
Pan Przewodniczący ponownie odczytał fragment opinii RIO na powyższy temat, brzmiący: "Z przedstawionych dokumentów nie wynika jednak jakich konkretnych czynności kontrolnych umożliwiających zweryfikowanie rzeczowego wykonania zadań z finansowym ich ujęciem w księgach rachunkowych i sprawozdaniach finansowych dokonała Komisja Rewizyjna (Komisja nie poinformowała Rady Miejskiej jakich dokonała kontroli w zakresie realizacji budżetu Gminy za 2006 rok, w jakim zakresie i jakie były jej ustalenia)."

Uwag nie zgłoszono.

W związku z wyczerpaniem się dyskusji, p.Przewodniczący poddał wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta, pod głosowanie.

Za wnioskiem głosowało 14 Radnych, 1 Radny wstrzymał się od głosu.

Pan Przewodniczący pogratulował Burmistrzowi udzielonego absolutorium. Zebrani przyjęli jego wypowiedź oklaskami.

Podjęta przez Radę Miejską  Uchwała Nr VI/53/07 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy i Miasta w Witkowie z tytułu wykonania budżetu za 2006r. została odczytana przez p.Przewodniczącego Rady i stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Pan Przewodniczący wyraził nadzieję, że budżet 2007r. również będzie tak dobrze wykonany, jak budżet 2006r.

Następnie głos zabrał p.Krzysztof Szkudlarek - Burmistrz Gminy i Miasta. Dziękując za udzielone absolutorium przyznał, że budżet rzeczywiście był bardzo trudny, aczkolwiek bardzo dobrze zrealizowany. Absolutorium udziela się Burmistrzowi, ale że tak można było budżet zrealizować, to zasługa większości siedzących na sali Radnych, którzy bardzo konstruktywnie w minionym roku pracowali. Nie wszyscy mogli pracować, * ale w tym roku będą mogli. Pan Burmistrz wskazał również na ogromną pracę urzędników, którym w tym miejscu podziękował. Stwierdził, że poprzez ich konstruktywne działanie, można było stworzyć budżet bardzo optymistyczny i zarazem bardzo trudny i zrealizować go bardzo dobrze.
(* uwaga Burmistrza odnosiła się do zmiany składu Rady po listopadowych wyborach).

Wystąpienie Burmistrza przyjęto oklaskami.


Ad.11. Pan Przewodniczący przypomniał, że wniosek o odwołanie p.Gertrudy Polak - Skarbnika Gminy i Miasta, p.Burmistrz złożył na marcowej sesji Rady Miejskiej. Zgodnie z §25 Regulaminu Rady Miejskiej, odwołanie nie może nastąpić na tej sesji, na której wniosek został zgłoszony, wobec czego projekt uchwały o odwołaniu Skarbnika, zostaje przedstawiony Radzie na dzisiejszej sesji. Po czym p.Przewodniczący oddał głos pani Skarbnik.

Pani Skarbnik poinformowała, że w związku z uzyskaniem wieku emerytalnego, wystąpiła do Burmistrza o odwołanie jej z zajmowanego stanowiska. W dalszej wypowiedzi mówiła o upływającym czasie, początku i końcu wszystkiego, odchodzeniu starych pracowników i przychodzeniu młodych. Prosiła Radę, by wniosek o jej odwołanie Rada przyjęła.

Następnie p.Przewodniczący przedstawił projekt uchwały o odwołaniu Skarbnika Gminy.

Do treści projektu uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.

UCHWAŁA Nr VI/54/07 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy została podjęta większością głosów (14 głosów "za", 1 wstrzymujący się) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Po czym p.Przewodniczący Rady odczytał i wręczył pani Skarbnik okolicznościowe życzenia i podziękowania od Rady Miejskiej, a wspólnie z Wiceprzewodniczącymi Rady wręczyli jej kosz kwiatów i upominek.

Życzenia i kwiaty złożyli również: Przewodniczący czterech Komisji Rady, delegacja Sołtysów i dyrektorzy (kierownicy) jednostek organizacyjnych gminy. Pan Burmistrz odczytał życzenia i wspólnie ze swoim Zastępcą - p.Marianem Gadzińskim wręczyli pani Skarbnik kwiaty i upominek.

Pani Skarbnik ze wzruszeniem podziękowała za tak wiele podziękowań i życzeń. Następnie zwróciła się do p.Burmistrza, gratulując mu kolejnego, udzielonego przez Radę absolutorium dodając, że jest to na dzisiejszej sesji najważniejsze, bo jej odejście to drugorzędna sprawa. Dziękując p.Burmistrzowi za 12 lat wspólnej pracy, pani Skarbnik stwierdziła, że był to dla niej wielki zaszczyt pracować z tak wspaniałym człowiekiem i Burmistrzem. Starała się pracować jak najlepiej, to było dla niej wielkie wyzwanie. Stwierdziła dalej, że obowiązki Skarbnika wiążą się ze szczególną odpowiedzialnością, a nikt nie ma patentu na mądrość. Miała też szczęście pracować z tą Radą Miejską, ludźmi mądrymi, doświadczonymi i przez 12 lat z tym samym Przewodniczącym Rady. Pani Skarbnik stwierdziła również, że ostatnie 12 lat pracy na stanowisku Skarbnika, to najlepsze lata jej pracy w Urzędzie Gminy i Miasta, przyniosły jej wiele satysfakcji. Jeszcze raz podziękowała wszystkim, z którymi miała możliwość pracować. Przyznała, że spotykała się z wielką życzliwością i pomocą. Radnym i Burmistrzom życzyła dalszych sukcesów.

Wystąpienie pani Skarbnik zebrani przyjęli oklaskami.


Ad.12. Pan Przewodniczący Rady poinformował, że kolejna sesja Rady Miejskiej planowana jest na dzień 29 czerwca br.


Ad.13. Wobec wyczerpania się porządku obrad VI sesji Rady Miejskiej w Witkowie p.Przewodniczący Rady zamknął jej obrady o godz. 15,00.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki

Protokołowała:
H. Koźniewska

drukuj pobierz pdf    

wstecz