Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania na koniec karencji 2002-2006 »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

walidacja css walidacja html walidacja wcag
Strona główna » Protokoły z sesji RM - archiwum » Protokoł V sesji Rady Miejskiej (30.03.2007)
A A A

Protokoły z sesji RM - archiwum: Protokoł V sesji Rady Miejskiej (30.03.2007)

PROTOKOŁ  Nr V/07

z sesji Rady Miejskiej w Witkowie, odbytej w dniu 30 marca 2007r. o godz.12,00 w sali posiedzeń Urzędu GiM, pod przewodnictwem p.Bogusława Mołodeckiego - Przewodniczącego Rady

Uczestniczący w sesji Radni - zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.

Uczestniczący w sesji goście oraz sołtysi i przewodniczący zarządów osiedli - zgodnie z listami obecności stanowiącymi załączniki do niniejszego protokołu.

Otwarcia sesji dokonał p.Bogusław Mołodecki - Przewodniczący Rady. Powitał zebranych, a w szczególności wybranego w wyborach uzupełniających Radnego Rady Miejskiej p.Pawła Lisiaka, Radnych Rady Powiatu i p.Witolda Ziółkowskiego - Komendanta Żandarmerii Wojskowej. Stwierdził na podstawie listy obecności, że w sesji uczestniczy 15 Radnych na ogólną liczbę 15, a zatem Rada Miejska jest kompetentna do podejmowania prawomocnych uchwał.

Następnie zebrani wysłuchali hejnału gminy, w wykonaniu saksofonisty p.Witolda Biegalskiego.

Pan Przewodniczący przypomniał, że porządek obrad został podany Radnym w zawiadomieniach o sesji. Spytał o ewentualne uwagi.

Uwag nie zgłoszono.

Porządek sesji:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku obrad.
2. Informacja Przewodniczącej Miejskiej Komisji Wyborczej w Witkowie o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej.
3. Złożenie ślubowania przez Radnego.
4. Interpelacje, zapytania i wnioski.
5. Informacja o działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy i miasta Witkowo za 2006r.
7. Informacja o funkcjonowaniu szkół podstawowych na terenie miasta i gminy.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ceny za przyjęcie odpadów do składowania na składowisku.
9. Ustosunkowanie się kompetentnych osób do spraw przedstawionych w punkcie 4 porządku sesji.
10. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Wiekowie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia w formie "weksla in blanco".
12. Dokonanie zmiany Statutów Osiedla Nr 3 i Osiedla Nr 5.
13. Dokonanie zmian w budżecie gminy i miasta na 2007r.
14. Ustalenie składów osobowych Komisji Rady Miejskiej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie  powiadomienia sekretarza i skarbnika Gminy i Miasta Witkowo o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.
16. Inne sprawy.
17. Zamknięcie obrad V sesji Rady Miejskiej w Witkowie.


Ad.1. Jak wyżej.


Ad.2. Informację o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej przedstawiła p.Alicja Wentland - Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej.
Przedmiotowa informacja  stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Następnie p.Wentland wręczyła p.Pawłowi Lisiakowi zaświadczenie o wyborze, gratulując mu wyboru.

Wręczaniu ww. zaświadczenia towarzyszyły oklaski zebranych.


Ad.3. Pan Przewodniczący poprosił wszystkich o powstanie i odczytał rotę ślubowania o poniższej treści:
"Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców."

Pan Paweł Lisiak wypowiedział słowo "ślubuję".

Pan Przewodniczący Rady pogratulował p.Pawłowi Lisiakowi i stwierdził, że jest on teraz pełnoprawnym członkiem Rady Miejskiej.


Ad.4. W punkcie tym Radni, Sołtysi i Przewodniczący Zarządów Osiedli zgłosili następujące sprawy:

- p.Teofil Robaszkiewicz - Sołtys Sołectwa Kamionka:
1/ wnioskował o ustawienie znaku "Ograniczenie prędkości" na drodze w Kamionce przy swojej posesji oraz oznakowanie tej drogi znakiem "Pierwszeństwo przejazdu", przy posesji p.Lutomskiego;
2/ poruszył sprawę odnowienia wiatraka w Kamionce;
3/ prosił o uporządkowanie składowiska nieczystości w Chłądowie;

- p.Stanisław Janas - Sołtys Sołectwa Gaj poruszył sprawę koniecznego porządkowania terenu po wycince drzew i gałęzi;

- p.Tomasz Deskowski:
1/ w nawiązaniu do dużej dynamiki budżetu prosił, by ewentualne dodatkowe środki finansowe przeznaczyć na poprawę nawierzchni ulic, m.in. Piwnej, Brzozowej, Kosynierów Miłosławskich, Lotniczej;
2/ poinformował, że na posiedzeniu Komisji Finansów sugerował, by Komisja Rolnictwa obejrzała suchy, niebezpiecznie wystający konar przy ul.Wrzesińskiej i by podjęto odpowiednie działania;

- p.Stanisław Przybylski - Sołtys Sołectwa Mielżyn:
1/ podziękował za udział w pogrzebie jego ojca;
2/ poruszył sprawę chodnika w Mielżynie, w kierunku kościoła. Wskazał na potrzebę utwardzenia pobocza między chodnikiem a jezdnią i zamontowanie barierki przy przepuście;

- p.Marek Sucholas w nawiązaniu do środków planowanych na renowację elewacji budynku Gimnazjum w Witkowie, pytał czy będzie odnowiona wieża zegarowa. Wskazał również na potrzebę "załatania" dachówek.


Ad.5. Informację o działalności Burmistrza i Urzędu Gminy i Miasta w okresie międzysesyjnym przedstawił p.Krzysztof Szkudlarek - Burmistrz Gminy i Miasta.

Pan Przewodniczący poruszył sprawę kosztu budowy boiska przy ul.Czerniejewskiej w Witkowie. Wyjaśnił, że w wywiadzie udzielonym jednej z gazet p.Tomasz Deskowski podał kwotę 300tys.zł, a z tego co wie, koszt ten wynosi 400tys.zł.

Pan Burmistrz zwrócił się do Radnych z prośbą, by podawali prawdziwe informacje o kosztach inwestycji, a nie wprowadzali społeczeństwo w błąd.

Innych uwag nie zgłoszono, przedmiotowa informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.6. Informację o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy i miasta Witkowo za 2006r. przedstawił p.Wiesław Lipiński - funkcjonariusz Komisariatu Policji w Witkowie.

Pytań nie zgłoszono, przedmiotowa informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Następnie głos zabrał p. Wiesław Ziółkowski - Komendant Żandarmerii Wojskowej. Poinformował m.in., że Placówka obejmuje swoim działaniem 8 powiatów. Szczególny nacisk kładzie się na stan bezpieczeństwa w okolicach Powidza, Witkowa i Strzałkowa. Dzięki patrolom w okolicach Strzyżewa i przy wjazdach do Witkowa, stan bezpieczeństwa poprawił się. Zgłoszony podczas jego obecności na posiedzeniu Komisji Rolnictwa wniosek o zwiększenie liczby patroli m.in. w okolicach Jaworowa, będzie w miarę możliwości realizowany. W okresie od 2 kwietnia do 7 maja Żandarmeria będzie wspierać Policję, pojawi się więcej patroli mieszanych. Żandarmeria dysponuje nowoczesnym sprzętem do badania prędkości pojazdów, prowadzi też działania profilaktyczne.

Pytań nie zgłoszono, informacja została przez Radę przyjęta.


Ad.7. Informacje o funkcjonowaniu szkół podstawowych na terenie gminy i miasta przedstawili kolejno:
 1/ p.Jolanta Jakubas-Zawiślak - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Witkowie;
 2/ p. Anna Pawluk - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Witkowie;
 3/ p. Zdzisław Bosacki - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gorzykowie.

Do przedstawionych informacji pytań nie zgłoszono, zostały one przez Radę przyjęte i stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Pan Przewodniczący poinformował, że na terenie gminy funkcjonuje ponadto Szkoła Podstawowa w Mielżynie, ale ponieważ wchodzi ona w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, informacja na temat funkcjonowania tego Zespołu, w tym Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, zostanie przedstawiona na sesji listopadowej.
 


Ad.8. Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały w sprawie ustalenia ceny za przyjęcie odpadów do składowania na składowisku, Radni analizowali na posiedzeniach Komisji. Komisje zgodnie proponują, by do końca półrocza pozostawić cenę w wysokości 59,31zł za tonę.

Po przedstawieniu projektu ww. uchwały, p.Burmistrz przypomniał, że w obowiązującej w tym zakresie uchwale Nr VIII/61/03 z dnia 19 września 2003r. określone są dwie stawki (59,31zł i 36,81zł od osób fizycznych), ale winna być jedna cena.

Uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.

U C H W A Ł A Nr V/43/07 w sprawie ustalenia ceny za przyjęcie odpadów do składowania na składowisku została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Przerwa w obradach - od godz. 13,05 do godz. 13,25.


Ad.9. W punkcie tym p.Burmistrz Gminy i Miasta ustosunkował się do następujących spraw, poruszonych w punkcie 4 porządku obrad:

- odnośnie drogi do Skorzęcina - celowe jest ustawienie na tej drodze znaku "Pierwszeństwo przejazdu";

- odnośnie wiatraka - prowadzone są rozmowy z p.Chmielem w sprawie wiatraka w Kamionce i z właścicielem wiatraka przy ul.Wrzesińskiej w Witkowie. Brana jest pod uwagę także ewentualność by wiatraki kupić i umiejscowić na terenie gminnym;

- odnośnie nieporządku na składowisku nieczystości - Zakład Gospodarki Komunalnej nie do końca dobrze  utrzymuje porządek na tym obiekcie. Oględzin składowiska dokonywała ostatnio Komisja Rolnictwa, ponadto tematem tym zainteresowana jest Komisja Rewizyjna, która również uda się na teren składowiska i do Zakładu Gospodarki Komunalnej. Zobowiążemy Kierownika ZGK, aby prowadził należytą gospodarkę;

- odnośnie porządkowania terenu po wycince krzewów - p.Burmistrz poinformował, że gmina zgłaszała problem zarządcom dróg. Odczytał pismo z 6 marca na ten temat . Dodał, że osobiście rozmawiał z dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg, który zobowiązał się do tego, by wyegzekwować na wykonawcach odpowiednie porządkowanie terenu;

- odnośnie środków na budowę ulic - zlecił opracowanie dokumentacji na modernizację nawierzchni 10 ulic, m.in. ul.Kosynierów Miłosławskich, Akacjowej, Piwnej, Lotniczej. Poczyni starania o środki zewnętrzne, ale jeśli starania te nie przyniosą efektu, zadanie będzie realizowane sukcesywnie, z własnych środków budżetowych. Z pewnością w pierwszej kolejności budowane będą te ulice, przy których koncentracja zabudowy jest największa;

- odnośnie suchego konaru - sprawa zostanie zgłoszona do zarządcy drogi tj. Powiatowego Zarządu Dróg;

- odnośnie Mielżyna - barierka przy przepuście zostanie zamontowana, planujemy utwardzić pobocze, może kamykami;

- odnośnie Gimnazjum w Witkowie - zgodnie z opracowaną dokumentacją, zostaną wymienione okna, rynny, rury spustowe, nowa drewniana podbitka, nowa elewacja łącznie z wieżą zegarową i ewentualnie odnowienie parkanu, jeśli środków finansowych pozostanie;


Ad.10. Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały dotyczący uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Wiekowie został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje Rady. Radni zaakceptowali również proponowana opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, w wysokości 30% za tereny zabudowy i 1% za tereny komunikacji i infrastruktury technicznej. Spytał o ewentualne uwagi.

Uwag nie zgłoszono.

U C H W A Ł A Nr V/44/07 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Wiekowie została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.11. Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały w sprawie zabezpieczenia w formie "weksla in blanco" analizowany był na przedsesyjnych posiedzeniach Komisji i zaopiniowany pozytywnie. Spytał o ewentualne uwagi.

Uwag nie zgłoszono.

U C H W A Ł A Nr V/45/07 w sprawie jak wyżej została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.12. Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały w sprawie zmiany Statutów Osiedli Nr 3 i Nr 5 w Witkowie - oznaczenie obszaru Osiedli, został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje Rady. W dniu 1 lutego oraz w dniu 21 marca zostały przeprowadzone konsultacje na ten temat z mieszkańcami Osiedla Nr 5 i Osiedla Nr 3. Uwagi z tych konsultacji zostały uwzględnione.

Uwag nie zgłoszono.

U C H W A Ł A Nr V/46/07 w sprawie zmiany Statutów Osiedli Nr 3 i Nr 5 w Witkowie - oznaczenie obszaru Osiedli, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.13. Uzasadnienie proponowanych zmian w budżecie gminy i miasta na 2007r. przedstawiła p.Gertruda Polak - Skarbnik Gminy i Miasta. Dodała, że w związku z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów w sprawie zmiany klasyfikacji dochodów z tytułu sprzedaży składników mienia, wprowadza się również zmianę w planie dochodów, zgodnie z ww. wyjaśnieniami.

Uwag nie zgłoszono.

U C H W A Ł A Nr V/47/07 zmieniająca uchwałę budżetową na 2007r. została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.14. Pan Przewodniczący zwrócił się do nowo wybranego Radnego - p.Pawła Lisiaka o zdeklarowanie się, w której lub w których Komisjach Rady chciałby pracować. Przypomniał, że zgodnie z Regulaminem Rady, Radny może być członkiem najwyżej dwóch Komisji Rady.

Pan Paweł Lisiak zdeklarował się do pracy w Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Porządku Publicznego oraz w Komisji Szkolnictwa, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej.

W związku z powyższym p.Przewodniczący poinformował, że zachodzi konieczność zmiany składów osobowych Komisji, określonych w uchwale Nr I/5/06 i w uchwale Nr II/12/06. Po zmianach Komisja Finansów będzie liczyć 8 Radnych, Komisja Rolnictwa - 9 Radnych i Komisja Szkolnictwa - 7 Radnych. Zaproponował, by dla czytelności zapisów, podjąć nową uchwałę w tym przedmiocie. Następnie odczytał projekt uchwały.

Uwag nie zgłoszono.

U C H W A Ł A Nr V/48/07 w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Witkowie została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.15. Pan Przewodniczący poinformował, że z ustawy lustracyjnej, która weszła w życie w dniu 15 marca br., wynika obowiązek złożenia oświadczenia lustracyjnego m.in. przez sekretarza i skarbnika gminy. Rada winna w tej sprawie podjąć stosowną uchwałę.

Do przedstawionego przez p.Przewodniczącego projektu uchwały uwag nie zgłoszono.

U C H W A Ł A Nr V/49/07 w sprawie powiadomienia sekretarza i skarbnika Gminy i Miasta Witkowo o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.16. W punkcie tym poruszono następujące sprawy:
- p.Przewodniczący Rady:
1/ poinformował o uchwale Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 5 marca br. wyrażającej pozytywną opinię o prawidłowości prognozy kwoty długu Gminy i Miasta Witkowo.
Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu;

2/ poinformował o rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody Wielkopolskiego, orzekającym nieważność uchwały Nr III/20/06 z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Chłądowie.
Przedmiotowe pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu;

3/ poinformował, że oświadczenia lustracyjne Radni zobowiązani są złożyć w ciągu miesiąca od daty otrzymania pisma Wojewody;

4/ odczytał życzenia świąteczne od władz Powiatu;

5/ poinformował, że WOKiSS organizuje w kwietniu wyjazd studyjny do instytucji europejskich w Strasburgu, Luksemburgu i Brukseli. Chętni Radni mogą zgłosić się do biura Rady;

6/ poinformował, że kolejna sesja Rady Miejskiej planowana jest na dzień 27 kwietnia 2007r. o godz. 12,00;

- p.Henryk Mucha nawiązując do artykułu prasowego wyraził niezadowolenie, że p.Deskowski podał nieprawdziwą informację na temat kosztów budowy boiska. Stwierdził, że należy się czytelnikom sprostowanie, ponieważ różnica 100tys.zł to bardzo dużo. Stwierdził, że boisko nie zostało jeszcze oddane do użytku, dlatego nie wie dlaczego nauczyciele WF zaczęli z młodzieżą korzystać z tego obiektu. Poruszył ponadto sprawę pozostawiania śmieci w tym rejonie przez dzieci;

- p.Adolf Pławczyk - Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 5 w nawiązaniu do ww. artykułu stwierdził, że p.Deskowski obraża ich stwierdzeniami o braku nadzoru nad obiektem. Uzgodnił z p.Jóźwikiem i p.Muchą, że będzie zamykał bramkę boiska (od tego czasu psy tam nie wchodzą), opiekują się obiektem.
Jak stwierdził p.Przewodniczący Rady, sądzi że Radny wyciągnie odpowiednie wnioski;

- p.Burmistrz poinformował, że p.Gertruda Polak zwróciła się do niego z pisemnym wnioskiem, o wystąpienie do Rady Miejskiej o odwołanie jej ze stanowiska Skarbnika Gminy i Miasta, w związku z zamiarem przejścia na emeryturę. Wobec tego przedstawia Radzie wniosek w tej sprawie.
Odczytany przez p.Burmistrza wniosek stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Wniosek zostanie rozpatrzony na kolejnej sesji;

- p.Paweł Lisiak zgłosił wniosek o klimatyzację sali obrad (hałas rozprasza) i wentylację, co Radni żartobliwie skomentowali.
Pan Przewodniczący stwierdził, że przekazuje powyższy wniosek Burmistrzowi do rozpatrzenia.


Ad.17. Wobec wyczerpania się porządku obrad V sesji Rady Miejskiej w Witkowie, p.Przewodniczący zamknął jej obrady o godz. 14,00.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław  Mołodecki

Protokołowała:
H. Koźniewska

drukuj pobierz pdf    

wstecz