Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania na koniec karencji 2002-2006 »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2007: Uchwała V/46/07 w sprawie zmiany Statutów Osiedli Nr 3 i Nr 5 w Witkowie - oznaczenie obszaru Osiedli

Uchwała utraciła moc.
Patrz
Uchwała XX/168/08 z 29 grudnia 2008r.

Uchwała Nr V/46/07
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 30 marca 2007 r.

w sprawie zmiany Statutów Osiedli Nr 3 i Nr 5 w Witkowie - oznaczenie obszaru Osiedli

Na podstawie art.35 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Witkowie, po konsultacji z mieszkańcami uchwala, co następuje:

§ 1.
W  Statucie Osiedla Nr 3 w Witkowie stanowiącym załącznik nr 29 do uchwały Nr IV/34/03 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 21 lutego 2003r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw i Osiedli wprowadza się następującą zmianę:
§ 2 otrzymuje brzmienie:
"Osiedle Nr 3 w Witkowie stanowią obszar oraz mieszkańcy ulic: Czerniejewska od nr 1-6,8,10,12,13A,14,18-32, Gnieźnieńska, Dworcowa, Park Kościuszki, Kosynierów Miłosławskich (do ul. Skorzęckiej), Północna, Rzemieślnicza, Młyńska, Nowa, Witosa, Armii Poznań, Żwirki i Wigury na odcinku od ul. Gnieźnieńskiej do ul. Czerniejewskiej, Wschodnia, Zachodnia, Osiedlowa, Piwna, Słowiańska, Braci Łukowskich, Lotnicza, Piastowska, Piękna, Pogodna, Radosna".

§ 2.
W  Statucie Osiedla Nr 5 w Witkowie stanowiącym załącznik nr 31 do uchwały Nr IV/34/03 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 21 lutego 2003r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw i Osiedli wprowadza się następującą zmianę:
§ 2 otrzymuje brzmienie: 
1. "Osiedle  Nr  5 w Witkowie stanowią obszar oraz mieszkańcy ulic: Pułkownika Hynka, Jasna nr 51-59, Żwirki i Wigury, Słowackiego, Mickiewicza, Czerniejewska nr 7,9,11,16,16A, 16B, Wojska Polskiego".
2. Położenie Osiedla Nr 5 określa szkic stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Witkowie.

§ 4.
1.Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
2.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


UZASADNIENIE

do uchwały Nr V/46/07 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 30 marca 2007r. w sprawie zmiany Statutów Osiedli Nr 3 i Nr 5 w Witkowie - oznaczenie obszaru Osiedli.

Zmiany organizacyjne na terenie Osiedli Nr 3 i Nr 5 w szczególności zmiana dotychczasowego zarządcy, którym był WAM, ponadto powstanie nowych ulic spowodowały, że dotychczasowe zapisy Statutu Nr 3 i Nr 5 stały się nieaktualne. Powstała zatem konieczność wprowadzenia zmian, które odzwierciedlają istniejący stan rzeczy. Podjęcie uchwały jest konieczne.

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
Załącznik do Uchwały V/46/07
(wprowadził: Tomasz Pluciński 2007-04-05 16:44:13) 0
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz