Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2007: Uchwała IV/36/07 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Wiekowie

Uchwała Nr IV/36/07
R a d y   M i e j s k i e j   w   W i t k o w i e
z dnia 28 lutego 2007r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Wiekowie.

Na podstawie § 3 ust.3 pkt 1  Uchwały Nr XXXII/329/02 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 26 kwietnia 2002r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata, /Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 94, poz. 2324  z 3 lipca 2002r. i Nr 166, poz. 5010 z 17 grudnia 2002r./ Rada Miejska w Witkowie uchwala, co następuje:

§ 1.
Wyraża się zgodę na zbycie nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gospodarczymi, stanowiącej działkę nr 170/2, o pow. 1600 m2, położonej w Wiekowie, Gmina Witkowo, zapisanej w KW 18354 z uwzględnieniem prawa pierwszeństwa nabywcy.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Witkowie.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Bogusław Mołodecki


U Z A S A D N I E N I E

Do Uchwały Nr  IV/36/07 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia  28 lutego 2007r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Wiekowie.

Art. 34. ust. 1, pkt 3 i art 68 ust. 1, pkt 7  ustawy o gospodarce nieruchomościami pozwala na zbycie nieruchomości na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego, jeśli najem został nawiązany na czas nieoznaczony. W związku z wnioskiem najemcy o sprzedaż nieruchomości niezbędne jest podjęcie uchwały wyrażającej zgodę na zbycie.

drukuj pobierz pdf    

wstecz