Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania na koniec karencji 2002-2006 »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2007: Uchwała IV/34/07 zmieniająca Uchwałę Nr XXV/254/01 RM w Witkowie z dnia 27.04.2001r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów

Uchwała Nr IV/34/07
R a d y  M i e j s k i e j  w  W i t k o w i e
z dnia 28 lutego 2007r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXV/254/01 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 27 kwietnia 2001r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 56, poz. 2572- j.t. ze zm.) Rada Miejska w Witkowie uchwala, co następuje:

§ 1.
W uchwale Nr XXV/254/01 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 27 kwietnia 2001r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów (Dz.Urz.Woj.Wlkp. Nr 68, poz. 1246)wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 1 pkt 1 w/w uchwały skreśla się wyrazy: "ulica Podgórna", a dodaje się wyrazy: "ulice Bajeczna, Gimnazjalna, Jana Pawła II, Osiedlowa, Piwna, Wodociągowa"
2. W § 1 pkt 2 w/w uchwały dodaje się wyrazy: "ulice Piastowska, Piękna, Pogodna, Radosna, Słowiańska"

§ 2.
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
2. Uchwałę podaje się do wiadomości mieszkańców gminy przez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w szkołach podstawowych.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz