Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania na koniec karencji 2002-2006 »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

walidacja css walidacja html walidacja wcag
Strona główna » Protokoły z sesji RM - archiwum » Protokoł II sesji Rady Miejskiej (5.12.2006)
A A A

Protokoły z sesji RM - archiwum: Protokoł II sesji Rady Miejskiej (5.12.2006)

P R O T O K O Ł   Nr   II / 06

z sesji Rady Miejskiej w Witkowie, odbytej w dniu 5 grudnia 2006r. o godz. 14,00 w sali posiedzeń Urzędu GiM, pod przewodnictwem p.Bogusława Mołodeckiego - Przewodniczącego Rady

Uczestniczący w sesji Radni - zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.

Uczestniczący w sesji goście oraz sołtysi i przewodniczący Zarządów Osiedli - zgodnie z listami obecności, stanowiącymi załączniki do niniejszego protokołu.


Otwarcia sesji dokonał p.Bogusław Mołodecki - Przewodniczący Rady. Powitał zebranych, stwierdził na podstawie listy obecności, że w sesji uczestniczy 15 Radnych na ogólną liczbę 15, a zatem Rada Miejska jest kompetentna do podejmowania prawomocnych uchwał.

Następnie zebrani wysłuchali hejnału gminy, w wykonaniu saksofonisty - p.Witolda Biegalskiego.

Pan Przewodniczący przypomniał, że porządek obrad został podany Radnym w zawiadomieniach o sesji. Poinformował, że w dniu 4 grudnia wpłynęło skierowane do niego pismo Radnego p.Piotra Jóźwika, o umożliwienie mu pracy w Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego. Pismo to stanowi wniosek o poszerzenie porządku obrad o punkt "Zmiana uchwały Nr I/5/06 z dnia 24 listopada 2006r. dotyczącej składów osobowych Komisji Rady." Jeśli Rada wyrazi na to zgodę, dodatkowy punkt zostałby rozpatrzony przed punktem "Inne sprawy".

Rada jednogłośnie wyraziła zgodę na wnioskowane poszerzenie porządku obrad.


Porządek sesji:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku obrad.
2. Złożenie ślubowania przez Burmistrza Gminy i Miasta.
3. Interpelacje, zapytania i wnioski.
4. Wybór przedstawiciela Rady do Związku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego.
5. Podjęcie uchwał w sprawach podatków i opłat lokalnych na 2007r.
6. Zmiana uchwały Nr XXVI/253/06 Rady Miejskiej dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Witkowie i Strzyżewie Witkowskim.
7. Ustalenie wynagrodzenia Burmistrza Gminy i Miasta.
8. Zmiana uchwały Nr XVIII/183/00 z dnia 15 września 2000r.
9. Zmiana uchwały Nr I/5/06 z dnia 24 listopada 2006r. dotyczącej składów osobowych Komisji Rady.
10. Inne sprawy.
11. Zamknięcie obrad II sesji Rady Miejskiej w Witkowie.


Ad.1. Jak wyżej.


Ad.2. Pan Przewodniczący poprosił wszystkich o powstanie, po czym p.Krzysztof Szkudlarek - Burmistrz Gminy i Miasta złożył wobec Rady Miejskiej ślubowanie, powtarzając za Przewodniczącym Rady:
"Obejmując urząd burmistrza gminy i miasta uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy i miasta."
Pan Burmistrz dodał do treści ślubowania zdanie: "Tak mi dopomóż Bóg".

Po złożeniu ww. ślubowania, p.Przewodniczący Rady nałożył Burmistrzowi jako insygnium władzy - ozdobny łańcuch z napisem "Burmistrz Gminy i Miasta".
Przekazywaniu ww. insygnium towarzyszyły oklaski zebranych na sesji.

Pan Burmistrz stwierdził, dzisiejszy dzień jest dla niego dniem szczególnym. Przed chwilą złożył ślubowanie, ale choć uczynił to po raz kolejny, to jest to dla niego wielkie przeżycie. To zaszczyt po raz kolejny, kolejną kadencję pełnić stanowisko Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo. Jeszcze raz podziękował wszystkim wyborcom, dzięki którym może kontynuować wcześniej rozpoczętą pracę. Podziękował również Radnym poprzedniej kadencji, bo dzięki dobrej z nimi współpracy, zapracowali wspólnie na wynik wyborczy. Przed nami nowe zadania, nowe obowiązki, stwierdził dalej p.Burmistrz. Ślubowanie to zaszczyt, ale to nowe zadania, odpowiedzialność, nowe działania na rzecz dalszej rozbudowy infrastruktury, oświaty, kultury, sportu i rekreacji. Radnym obecnej kadencji i współpracującym z samorządem życzył owocnej współpracy, sukcesów w realizacji planów i zamierzeń oraz satysfakcji z tego, co uda się osiągnąć. Pan Burmistrz pokreślił, że jest zaszczycony, że w obecności zebranych po raz kolejny mógł złożyć ślubowanie na Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo.

Powyższe wystąpienie p.Burmistrza zebrani przyjęli oklaskami.

Następnie p.Przewodniczący odczytał gratulacje i życzenia od Rady Miejskiej.

Po czym gratulacje i kwiaty Burmistrzowi złożyli: p.Maria Dykszak - Prezes Spółdzielni Kółek Rolniczych, p.p.Ewa Wiatrowska, Barbara Nowaczyk i Tadeusz Jaskólski w imieniu sołtysów, p.p.Janina Fałdzińska, Jolanta Jakubas-Zawiślak i Marian Łukowski w imieniu dyrektorów wszystkich placówek oświatowych i nauczycieli z terenu gminy i miasta.

Dziękując za gratulacje i życzenia p.Burmistrz wyraził przekonanie, że dalsza współpraca będzie się nadal dobrze układała, z Radnymi, jednostkami organizacyjnymi gminy i generalnie z mieszkańcami gminy.


Ad.3. W punkcie tym nikt głosu nie zabrał.


Ad.4. Projekt uchwały dotyczący wyboru p.Zenona Mietlickiego jako przedstawiciela Rady Miejskiej do Związku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego przedstawił p.Burmistrz Gminy i Miasta.

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.

U C H W A Ł A   Nr II / 6 / 06  w sprawie powołania członka Rady Miejskiej do reprezentowania Gminy Witkowo w organach Związku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.5. W punkcie tym uchwalono stawki podatku rolnego i stawki podatku od nieruchomości:

a/ podatek rolny:
Pan Przewodniczący poinformował, że Komisje Rady zgodnie zaakceptowały proponowane przez Burmistrza obniżenie ustalonej przez GUS średniej ceny skupu żyta za III kwartały br. (która służyć będzie naliczeniu podatku rolnego na 2007r.) z kwoty 35,52zł do kwoty 27,-zł za jeden kwintal. Wielkopolska Izba Rolnicza pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w tej sprawie (przedmiotowa opinia stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

Uwag nie zgłoszono.

U C H W A Ł A   Nr II / 7 / 06 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006r. została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu;

b/ podatek od nieruchomości:
Pan Przewodniczący poinformował, że na swych przedsesyjnych posiedzeniach Komisje wypracowały propozycje stawek. Następnie w oparciu o materiał pomocniczy zawierający proponowane przez Burmistrza i przez poszczególne Komisje stawki podatku, p.Przewodniczący stwierdził, że we wszystkich pozycjach jest zgodność, nie ma rozbieżności.

Uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.

U C H W A Ł A   Nr II / 8 / 06 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pan Przewodniczący poinformował, że pozostałe podatki i opłaty tj. opłata miejscowa, opłata targowa, podatek od posiadania psów i podatek od środków transportowych pozostają bez zmian.


Ad.6. Pan Przewodniczący poinformował, że Komisje Rady pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały dotyczący zmiany uchwały Nr XXVI/253/06 z dnia 28 lutego 2006r.

Jak wyjaśnił p.Burmistrz, zmiana dotyczy obszaru przeznaczonego pod budownictwo mieszkaniowe. Na części tego obszaru w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego znajdują się zapisy dotyczące obszarów rolnych. Należy więc wprowadzić korektę, by była zgodność z tym Studium.

Do przedstawionego przez p.Burmistrza projektu uchwały uwag nie zgłoszono.

U C H W A Ł A  Nr II / 9 / 06 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/253/06 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 28 lutego 2006r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działek położonych w miejscowości Witkowo w obrębie ulicy Kosynierów Miłosławskich i Leśnej oraz w Strzyżewie Witkowskim, z przeznaczeniem na cele lokalizowania zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem nieuciążliwych usług została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.7. Pan Przewodniczący poinformował, że aktualne wynagrodzenie Burmistrza wynosi brutto 8040,-zł w tym: wynagrodzenie zasadnicze 4.200,-zł, dodatek funkcyjny 1.500,-zł, dodatek za wysługę lat 15% 630,-zł i dodatek specjalny 30% 1.710,-zł. Zaproponował, by ustalić wynagrodzenie na tym samym poziomie.

Uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy i Miasta w Witkowie pod głosowanie.

U C H W A Ł A   Nr II / 10 / 06  w sprawie jak wyżej została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.8. Pan Przewodniczący poinformował, że uchwała ustalająca zasady przyznawania diet Radnym, została podjęta w 2000r. W ciągu tych sześciu lat obowiązywania, zmieniły się przepisy prawne (nie ma już np. zarządów gmin), uchwała wymaga więc zmiany niektórych zapisów, z tym że wysokości diet nie ulegną zmianie. Dla czytelności, proponuje się podjąć w tym temacie nową uchwałę, której projekt Radni otrzymali na posiedzeniach Komisji. Po czym p.Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet Radnym Rady Miejskiej w Witkowie i spytał o ewentualne uwagi.

Uwag nie zgłoszono.

U C H W A Ł A   Nr II / 11/ 06 w sprawie jak wyżej została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.9. Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały, zmieniającej uchwałę Nr I/5/06 z dnia 24 listopada 2006r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Witkowie.

Uwag nie zgłoszono.

U C H W A Ł A   Nr II / 12 / 06 w sprawie jak wyżej została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.10. W punkcie tym p.Przewodniczący poruszył następujące sprawy:

1/ poinformował, że w listopadzie br. wpłynęło do Rady pismo Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego - Zastępcy Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej, przekazujące skargę p.Janusza Salskiego na działania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Ponieważ w sprawie tej została wydana przez OPS decyzja, skarga została przekazana do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu. O fakcie tym skarżący został poinformowany;

2/ poinformował o decyzji Radnych, że pełnienie dyżurów rozpoczną od stycznia 2007r. (Przewodniczący Rady pełni dyżury w poniedziałki od 14,00 do 15,00);

3/ poinformował, że kolejna sesja Rady Miejskiej planowana jest na dzień 29 grudnia br.

4/ jeszcze raz pogratulował p.Burmistrzowi wyboru na stanowisko burmistrza.


Ad.11. Wobec wyczerpania się porządku obrad II sesji Rady Miejskiej w Witkowie, p.Przewodniczący Rady zamknął jej obrady o godz. 14,30.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki

Protokołowała:
H. Koźniewska

drukuj pobierz pdf    

wstecz