Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2006: Uchwała XXXI/291/06 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Witkowo

Uchwała Nr XXXI/291/06
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 25 października 2006r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Witkowo.

Na podstawie art. 9 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 133, poz. 954) Rada Miejska w Witkowie uchwala, co następuje:

§ 1
Przystępuje się do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Witkowo, zatwierdzonego uchwałą Nr XXVI/198/97 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 22 listopada 1997r. 

§ 2
1. Zmiana studium, o którym mowa w § 1 obejmuje obszar przedstawiony na rysunku w skali 1 : 100 000, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
2. Przedmiotem sporządzenia zmiany studium jest określenie nowych terenów na obszarze gminy i miasta Witkowo o funkcji przemysłowej, usługowo-handlowej, mieszkaniowej, letniskowej.
3. Zakres ustaleń zmiany studium obejmuje czynności wymieniowe w art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Witkowo.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXXI/291/06 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 25 października 2006r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Witkowo.

Uwzględniając założenia Strategii zrównoważonego rozwoju Gminy i Miasta Witkowo, zainteresowanie inwestorów terenami pod prowadzenie działalności gospodarczej oraz wnioski właścicieli grunów, Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo postanowił przedłożyć Radzie Miejskiej w Witkowie projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Witkowo.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Witkowo ma na celu umożliwienie tworzenia nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a tym samym udostępnienia nowych terenów inwestycyjnych, pod usługi, handel, a także cele przemysłowe, mieszkaniowe i letniskowe.
Mając na uwadze wymierne korzyści, jakie przyniesie gminie powstanie terenów inwestycyjnych oraz udostępnienie dalszych terenów pod budownictwo mieszkaniowe i letniskowe, przystąpienie do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Witkowo jest uzasadnione.

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz