Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

Interpelacje i zapytania radnych »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2006: Uchwała XXXI/287/06 w sprawie zmiany uchwały Nr XX/186/05 RM w Witkowie w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

Uchwała Nr XXXI/287/06
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 25 października 2006r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XX/186/05 Rady Miejskiej w Witkowie w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

Na podstawie art.90f ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.) Rada Miejska w Witkowie uchwala, co następuje:

§1.
W uchwale Nr XX/186/05 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 29 marca 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów wprowadza się następujące zmiany:

1. § 3 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
"dochód miesięczny na członka rodziny ucznia do wysokości 50% kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz.593 z póź. zm.)"

2. § 3 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
"dochód miesięczny na członka rodziny ucznia powyżej 50% kwoty, o której mowa      w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz.593 z póź. zm.)"

3. § 3 ust. 3  otrzymuje brzmienie:
"Stypendium w pełnej wysokości wynosi 100% kwoty o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255  z póź. zm.)"

4. W § 4 skreśla się ust. 2 oraz oznaczenie ust.1.

5. § 6 otrzymuje brzmienie:
"Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego składa się w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie za potwierdzeniem odbioru."

6.  § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"Stypendium szkolne w formie rzeczowej, przewidzianej w § 5 ust. 1 pkt 2, jest  wypłacane wnioskodawcy po złożeniu oświadczenia, że przyznana mu kwota stypendium szkolnego zostanie przeznaczona na zakup pomocy edukacyjnych, w tym szczególności na zakup podręczników."

§ 2
Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz