Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

Interpelacje i zapytania radnych »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej: Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej w Witkowie za okres kadencji 2002-2006

Sprawozdanie
z działalności Rady Miejskiej w Witkowie 
za okres kadencji 2002r. - 2006r.

Wysoka Rado!  Szanowni goście !

Dobiegła końca kadencja naszej Rady. Działalność Rady miała swoje odzwierciedlenie głównie na sesjach oraz opierała się na działalności stałych i doraźnie powoływanych Komisji.

Przypomnę, że stałymi Komisjami Rady były:
1) Komisja Rewizyjna
2) Komisja Finansów i Rozwoju Społeczno - Gospodarczego
3) Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Porządku Publicznego
4) Komisja Szkolnictwa, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej.

Rada powołała następujące doraźne Komisje, które służyły przygotowaniu określonych zagadnień wynikających z bieżącej działalności Rady i jej organów:

1) Komisja do opracowania Statutu Gminy i Miasta,
2) Zespół opiniujący kandydatów na ławników sądów powszechnych,
3) Komisja Inwentaryzacyjna Mienia Komunalnego.

Obecnie pozwolą  Państwo, że spróbuję dokonać krótkiego, syntetycznego podsumowania działalności Rady. Natomiast przewodniczący poszczególnych stałych Komisji Rady przedstawią po moim wystąpieniu  sprawozdania z działalności swych Komisji w okresie kadencji. Informacje dotyczące wyników, efektów działalności doraźnych Komisji, były podawane do wiadomości Radnym na bieżąco.

Rada Miejska tej kadencji odbyła łącznie z dzisiejszą 31 sesji. Dwie pierwsze sesje Rady były praktycznie w całości sesjami organizacyjnymi, 1 sesja była sesją nadzwyczajną, pozostałe, łącznie z dzisiejszą sesją były typowo roboczymi.

Na sesjach Rada podejmowała decyzje we wszystkich rozważanych sprawach z reguły w formie uchwał, choć były i takie decyzje podjęte przez Radę, które tej formy nie wymagały.

W okresie kadencji Rada podjęła 285 uchwał (plus uchwały z dzisiejszej sesji), z czego:
1) 38 uchwał miało charakter organizacyjny związany ze zmianami osobowymi w Radzie, planami pracy, statutami i regulaminami,
2) 128 uchwał dotyczyło budżetu gminy, stawek podatkowych, opłat, zaciągania kredytów, inwestycji wieloletnich itp.,
3) 30 uchwał dotyczyło spraw związanych z obrotem nieruchomościami gminy,
4) 35 uchwał dotyczyło planowania przestrzennego,
5) 10 uchwał dotyczyło oświaty,
6) 44 uchwały dotyczyły innych spraw.

Zdecydowana większość uchwał Rady została zrealizowana. Obecnie 37 uchwał znajduje się w trakcie realizacji. Są to uchwały dotyczące spraw z zakresu obrotu nieruchomościami, uchwały w sprawie podatków i opłat na 2006r., uchwała w sprawie budżetu na 2006r. i uchwały zmieniające ten budżet, dwie uchwały o inwestycji wieloletniej, uchwały dotyczące planów  zagospodarowania  przestrzennego oraz uchwały o Gminnym Programie Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych na 2006r. Nie zrealizowano czterech uchwał Rady, z tego dwie uchwały z zakresu obrotu nieruchomościami i dwie dotyczące miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Uchwała dot. wydzierżawienia obiektu na działce przy ul.Jasnej nie została zrealizowana z uwagi na brak środków ze strony Ogrodów Działkowych, uchwała dot. sprzedaży części nieruchomości w Ruchocinku na rzecz dzierżawcy prowadzącego działalność gospodarczą - z powodu braku zainteresowanego dzierżawcy. Ponadto Rada zaskarżyła rozstrzygnięcie Wojewody o uchyleniu uchwały dotyczącej zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu. Sąd Administracyjny oddalił skargę. Uchwała dotycząca miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Skorzęcinie Nadleśnictwie, nie została zrealizowana z uwagi na bezprzedmiotowość planu, a uchwała dotycząca planu zagospodarowania terenu w Ćwierdzinie - z powodu odstąpienia od realizacji celu planu.

Ewidencja uchwał Rady Miejskiej prowadzona była w Biurze Rady Miejskiej.

Również w Biurze Rady znajduje się dokumentacja dot. realizacji wniosków, zgłoszonych przez Radnych na sesjach w punkcie "Interpelacje, zapytania i wnioski". W przeważającej  większości wnioski te zostały zrealizowane, bądź czynione są starania w kierunku ich  realizacji.

Przypomnę, że z reguły przed każdą sesją odbywały się posiedzenia poszczególnych stałych Komisji Rady, na których opiniowano projekty uchwał oraz inne sprawy związane z planowaną  tematyką sesji. Na swych posiedzeniach Komisje nie tylko dokonywały analizy zagadnień sesyjnych, ale również zajmowały się sprawami wynikającymi z zakresu działalności danej  Komisji.

W okresie kadencji odbywały się również robocze spotkania Radnych, głównie przed sesjami Rady. Na spotkaniach omawiano sprawy mające być przedmiotem obrad sesji oraz sprawy wynikające z bieżącej działalności Gminy. Spotkań roboczych o których tu mowa odbyliśmy 4.

Podsumowanie kadencji Rady Miejskiej stanowi również okazję do dokonania oceny aktywności Radnych. Przyjmując za kryterium oceny aktywności Radnych ich uczestnictwo w posiedzeniach wynikające z list obecności, stwierdzę, że aktywność Radnych w pracach Rady oceniam jako bardzo dobre lub dobre.

Kadencję rozpoczynaliśmy w 15. osobowym składzie. Jednak w listopadzie 2005r. z żalem pożegnaliśmy śp. Grzegorza Wywiała i kończymy kadencję w składzie 14. osobowym. W trakcie kadencji nastąpiło szereg zmian, związanych z  wygaśnięciem mandatów Radnych, wyborami uzupełniającymi i przesunięciami w składach osobowych Komisji Rady.

Zmiany te były następujące:
- w związku z powołaniem p.Mariana Gadzińskiego na stanowisko Zastępcy Burmistrza Gminy i Miasta, Rada Miejska w dniu 6 grudnia 2002r. podjęła uchwałę o wygaśnięciu jego mandatu;

- wybranego w wyborach uzupełniających Radnego p.Tomasza Wędzikowskiego, 28 marca 2003r. Rada dokooptowała  do składu Komisji Rolnictwa i do składu Komisji Szkolnictwa;

- w związku ze śmiercią Radnego Grzegorza Wywiała, po stwierdzeniu wygaśnięcia jego mandatu w dniu 28 lutego 2006r. dokonano następujących zmian: powołano p.Grzegorza Kaźmierczaka na Przewodniczącego Komisji Finansów, odwołano p.Piotra Jóźwika ze składu Komisji Finansów powołując go do składu Komisji Rewizyjnej oraz powołano p.Henryka Muchę do reprezentowania Rady Miejskiej w Związku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego.

Na zakończenie swego wystąpienia chciałbym jako Przewodniczący Rady podziękować Radnym za współpracę, za ogromne zaangażowanie Radnych w wypełnianie obowiązków, które podjęli wraz z otrzymaniem mandatu Radnego.

Nie mogliśmy jako Radni wypełnić wielu postulatów naszej społeczności, bądź wypełniliśmy je nie w takim zakresie jak oczekiwało tego społeczeństwo, jak sami pragnęliśmy. Główną barierą naszych poczynań była bariera ograniczoności środków finansowych. Niemniej jako Radni możemy stwierdzić, że zrobiliśmy wszystko, co było możliwe do wykonania, dla dobra naszego społeczeństwa.

Czy każdy z nas Radnych wykonał swoje założenia z programu wyborczego? Na to pytanie każdy  z nas musi sobie i swoim wyborcom odpowiedzieć sam.

Jeszcze raz powtórzę, że napewno każdy z nas Radnych starał się zrobić wszystko, by wykonać swój program wyborczy ku zadowoleniu swych wyborców, życie jednak nasze programy korygowało.

Chciałbym również w imieniu własnym jak i całej Rady podziękować panu Krzysztofowi Szkudlarkowi - Burmistrzowi Gminy i Miasta, panu Marianowi Gadzińskiemu - Zastępcy Burmistrza Gminy i Miasta, pracownikom Urzędu, działaczom samorządów wiejskich i miejskich, zakładom pracy, indywidualnym przedsiębiorcom za współpracę i pomoc udzieloną Radnym, Radzie Miejskiej i jej organom w wypełnianiu ich obowiązków.

Dziękuję!

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki

Witkowo, październik 2006r.

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz