Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej: Sprawozdanie z działalności Komisji Szkolnictwa, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej RM za okres kadencji 2002-2006

Sprawozdanie
z działalności Komisji Szkolnictwa, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Witkowie w latach 2002 - 2006

W omawianym okresie Komisja odbyła 41 posiedzeń. Głównym zadaniem Komisji było opiniowanie spraw z zakresu działalności Komisji oraz spraw do rozpatrzenia na sesjach Rady Miejskiej.

Na kolejnych posiedzeniach Komisja opiniowała:
- projekty planu pracy Rady Miejskiej;
- projekty budżetu Gminy i Miasta;
- projekty uchwał w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania    Problemów Alkoholowych;
- projekt uchwały o zmianie statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Witkowo;
- projekt uchwały dot. sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych;
- projekt uchwały dot. odpłatności za korzystanie z przedszkoli;
- projekt uchwały dot. likwidacji Zespołu Obsługi Szkół;
- projekt uchwały w sprawie zasad ustalania wymiaru etatu i godzin ponadwymiarowych nauczycieli nauczających przedmiotów o różnym wymiarze godzin;
- projekt uchwały w sprawie ustalania kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli.
- projekt uchwały dotyczący ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w placówkach oświatowych.
- projekt uchwały w sprawie zasad korzystania z Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie;
- projekt uchwały dot. ustalenia regulaminu stadionu w Witkowie;
- projekt uchwały w sprawie opłat za korzystanie z hali sportowej w Witkowie i sali gimnastycznej w Mielżynie;
- projekt statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witkowie;
- zmiany w statucie Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Witkowie;
- projekt uchwały dot. odpłatności za usługi opiekuńcze;

Ponadto na swoich posiedzeniach co roku:
- opracowywano plan pracy Komisji;
- na bieżąco analizowano realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz sytuacją finansową szkół i przedszkoli;
- zapoznawano się z realizacją budżetu i funkcjonowaniem M-G Ośrodka Pomocy Społecznej w Witkowie;
- zapoznawano się z informacją o działalności bibliotek na terenie gminy i miasta;
- zapoznawano się z informacją dotyczącą dowozu dzieci do szkół podstawowych i gimnazjów;
- opiniowano propozycje podziału środków finansowych na działalność sportową i kulturalną Klubów oraz Kół zainteresowań w gminie;
- zapoznawano się z planami dotyczącymi zabezpieczenia zajęć sportowo - rekreacyjnych i kulturalnych dla dzieci w czasie ferii zimowych;
- zapoznano się z informacją o wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie wakacji letnich z rodzin ubogich.

Na swoich posiedzeniach Komisja odbyła spotkania:
- z działaczami kultury i kultury fizycznej, zapoznając się z rocznymi planami zamierzeń oraz z ich realizacją i osiągnięciami;
- z delegacją samorządową  z zaprzyjaźnionej gminy niemieckiej Am Dobrock;
- z dyrektorami Szkół Podstawowych i Gimnazjów na temat:
- przybliżenia problemów wychowawczych dzieci i młodzieży,
- potrzeb inwestycyjnych i bieżącego funkcjonowania placówek;
- z Dyrektorem Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Witkowie na temat:
- rocznego kalendarza gminnych imprez sportowo - kulturalnych,
- działalności OK,SiR-u w Witkowie i OW w Skorzęcinie,
- stanu obiektów sportowych na terenie miasta.

Komisja przeprowadzała wizje lokalne wszystkich podległych szkół, przedszkoli i bibliotek na terenie Gminy i Miasta, zapoznając się z bazą dydaktyczną oraz potrzebami w zakresie inwestycji i modernizacji tych placówek.

Przewodniczący Komisji
Piotr Jóźwik

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz