Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej: Sprawozdanie z działalności Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego RM za okres kadencji 2002-2006

S P R A W O Z D A N I E
z działalności Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Rady Miejskiej w Witkowie za okres kadencji 2002r. - 2006r.

Od początku kadencji Komisja działała w następującym składzie:
1/ Pan Grzegorz Wywiał  -  Przewodniczący Komisji
2/ Pan Grzegorz Kaźmierczak  -  Zastępca Przewodniczącego
3/ Pan Antoni Popek  -  członek
4/ Pan Ireneusz Kwapich  -  członek
5/ Pan Henryk Mucha  -  członek
6/ Pan Andrzej Borowicz  -  członek
7/ Pan Tomasz Deskowski  -  członek
8/ Pan Piotr Jóźwik  -  członek
9/ Pan Krzysztof Wiącek  -  członek.

W związku ze śmiercią Radnego Grzegorza Wywiała, od lutego 2006r. obowiązki przewodniczącego Komisji Rada powierzyła mnie, Grzegorzowi Kaźmierczakowi. Ponadto umniejszono skład Komisji, odwołując z niej p.Piotra Jóźwika.

W okresie kadencji Komisja odbyła 57 posiedzeń. Głównym zadaniem Komisji było opiniowanie i rozpatrywanie spraw z zakresu działalności Komisji, a więc finansów, budownictwa, inwestycji, gospodarki komunalnej, spraw mieszkaniowych i zagospodarowania przestrzennego.

Komisja opiniowała między innymi:
- realizację budżetu gminy i miasta;
- projekty planów pracy Rady na poszczególne lata kadencji;
- projekty uchwał dotyczące sprzedaży i wydzierżawiania gruntów i budynków gminnych;
- projekty uchwał dotyczące przystąpienia do opracowania miejscowych  planów zagospodarowania przestrzennego i dotyczące uchwalania tych planów;
- projekty uchwał dotyczące stawek podatkowych oraz cen wody i ścieków.

Ponadto na posiedzeniach:
- analizowano projekty budżetów gminy i miasta na kolejne lata i zgłaszane do projektów propozycje sołectw i osiedli;
- okresowo sprawdzano realizację prowadzonych na terenie miasta i gminy inwestycji oraz zapoznawano się z wynikami przetargów organizowanych przez gminę;
- interesowano się między innymi: obrotem nieruchomościami, zagospodarowaniem terenów gminnych, remontami szkół, przedszkoli i mieszkalnych budynków komunalnych, przygotowaniem Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie do sezonu letniego, oświetleniem i oznakowaniem dróg i ulic, sprawami porządku i estetyki miasta i gminy, zimowym utrzymaniem dróg. Okresowo zapoznawano się też z działalnością i sytuacją finansową Zakładu Gospodarki Komunalnej, sytuacją finansową w oświacie, sytuacją finansową Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, realizacją preliminarza wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ściągalnością podatków i opłat, planowaniem przestrzennym.

Na posiedzeniach Komisja zgłosiła szereg wniosków, uwag i propozycji ze swego szerokiego zakresu działalności. Na przykład wskazywano na konieczność naprawy studzienek ściekowych, naprawy dróg i chodników, czy uzupełnienia oświetlenia. Wnioski te, podobnie jak uwagi i propozycje, były przekazywane Burmistrzowi do rozpatrzenia i w miarę możliwości realizowane. O sposobie ich realizacji, Komisja była okresowo informowana. Ponadto na prośbę Burmistrza Komisja wydawała opinie na temat indywidualnych wniosków z zakresu  działalności Komisji.

Dziękuję !

Przewodniczący Komisji
Grzegorz Kaźmierczak

Witkowo, październik 2006r.
 

drukuj pobierz pdf    

wstecz