Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

Interpelacje i zapytania radnych »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2006: Uchwała XXX/282/06 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w m.Kołaczkowo, gm. Witkowo

Uchwała Nr XXX/282/06
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 22 września 2006r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Kołaczkowo, gm. Witkowo.

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, z 2004r. Nr 6, poz. 41 Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005r. Nr 133, poz. 954) Rada Miejska w Witkowie uchwala, co następuje:

§ 1
Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 17/17, 17/12, 17/15, 18/3 o powierzchni 3,1600 ha, położonego w miejscowości Kołaczkowo, gm. Witkowo, z przeznaczeniem na cele aktywizacji gospodarczej - przetwórstwo rolno - spożywcze.

§ 2
Tereny objęte opracowaniem przedstawia załącznik graficzny uchwały - kopia mapy ewidencyjnej w skali 1:5000.

§ 3
Szczegółowy zakres ustaleń planu powinien odpowiadać wymogom określonym w art. 15 ust. 2 i 3, art. 16 ust. 1 i 2 oraz zawierać opracowania, o których mowa w art. 17, pkt 4 i 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Witkowo.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki


Uzasadnienie

do uchwały Nr XXX/282/06 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 22 września 2006r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Kołaczkowo, gm. Witkowo. 

Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowi realizację obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Witkowo, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Witkowie Nr XXVI/198/97 z dnia 22 listopada 1997r.

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
Załącznik graficzny do Uchwały XXX/282/06
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz