Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

Interpelacje i zapytania radnych »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2006: Uchwała XXIX/274/06 w sprawie uchwalenia planów pracy: RM w Witkowie i planów pracy stałych Komisji RM na okres od lipca 2006r. do końca kadencji


Uchwała Nr XXIX/274/06
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 30 czerwca 2006r.

w sprawie uchwalenia planów pracy: Rady Miejskiej w Witkowie i planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej na okres od lipca 2006r. do końca kadencji.

Na podstawie art.21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 2 ust.1 Regulaminu Rady Miejskiej w Witkowie stanowiącego  załącznik Nr 6 do Statutu Gminy i Miasta Witkowo /Dz.Urz.Woj.Wlkp. Nr 74 poz. 1431 z 2003r./ Rada Miejska w Witkowie uchwala, co następuje:

§ 1.
Uchwala się  plan pracy Rady Miejskiej w Witkowie na okres od lipca 2006r. do końca kadencji w brzmieniu załącznika Nr 1 do uchwały.

§ 2.
Uchwala się plany stałych Komisji Rady Miejskiej w Witkowie na okres od lipca 2006r. do końca kadencji w brzmieniu załączników Nr 2-5 do niniejszej uchwały.

§ 3.
Wykonanie planu pracy Rady Miejskiej powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej, natomiast wykonanie planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej powierza się Przewodniczącym poszczególnych Komisji.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki


Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXIX/274/06
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 30 czerwca 2006r.

Plan Pracy Rady Miejskiej w Witkowie
na okres od lipca 2006r. do końca kadencji


1. Wrzesień

1. Informacja o funkcjonowaniu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Witkowie.

2. Informacja z przebiegu wykonania budżetu gminy i miasta za I półrocze 2006r.

3. Podsumowanie przebiegu sezonu letniego (informacja Dyrektora OK,SiR-u i informacja  Komendanta Komisariatu Policji).

4. Dokonanie zmian w budżecie gminy i miasta na 2006r.


2. Październik

1. Sprawozdanie z działalności Burmistrza i Urzędu Gminy i Miasta we okresie kadencji 2002-2006r.

2. Podsumowanie działalności Rady Miejskiej w Witkowie i jej organów za okres kadencji 2002-2006r.

3. Dokonanie zmian w budżecie gminy i miasta na 2006r.

4. Sprawa aktualizacji Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Witkowo.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław MołodeckiZałącznik Nr 2
do uchwały Nr XXIX/274/06
z dnia 30 czerwca 2006r.

PLAN PRACY
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
na okres od lipca 2006r. do końca kadencji


1. Sierpień

1. Kontrola bieżącej działalności Burmistrza.

2. Kontrola ściągalności podatków i opłat lokalnych.

3. Kontrola realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.


2. Wrzesień

1. Kontrola sposobu rozpatrywania skarg wpływających do Urzędu Gminy i Miasta.

2. Informacja o przeprowadzonych przetargach.

3. Kontrola realizacji inwestycji.

Przewodniczący Komisji
Henryk Mucha


Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXIX/274/06
z dnia 30 czerwca 2006r.

PLAN PRACY
Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego
Rady Miejskiej w Witkowie
na okres od lipca 2006r. do końca kadencji


1. Sierpień

1. Sprawdzenie realizacji prac remontowych w budynkach oświatowych.

2. Informacja o realizacji uchwał z zakresu obrotu nieruchomościami.


2. Wrzesień

1. Zapoznanie się z realizacją inwestycji.


3. Wrzesień

1. Zapoznanie się z wykonaniem budżetu gminy i miasta za I półrocze 2006r.

2. Sytuacja finansowa w oświacie.

3. Informacja o realizacji remontów budynków gminnych, administrowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej.


4. Październik

1. Zaopiniowanie tematów sesyjnych.

2. Podsumowanie działalności Komisji.

Przewodniczący Komisji
Grzegorz Kaźmierczak


Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXIX/274/06
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 30 czerwca 2006r.

PLAN PRACY

Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Porządku Publicznego Rady Miejskiej na okres od lipca 2006r. do końca kadencji


1. Sierpień

1. Utrzymanie porządku i ochrona środowiska na terenie gminy i  miasta - oględziny w terenie. Przeprowadzenie wizji lokalnej dotyczącej oceny stanu.


2. Wrzesień

1. Zapoznanie się z wykonaniem budżetu gminy i miasta za I półrocze 2006r.

2. Zapoznanie się z informacją Komendanta Komisariatu Policji z przebiegu sezonu letniego na terenie OW w Skorzęcinie i na terenie Gminy.

3. Informacja o realizacji uchwały o zakazie biwakowania.

4. Informacja dyrektora Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji dotycząca przebiegu sezonu turystycznego.

5. Sprawy bieżące Komisji.


3. Październik

1. Zapoznanie się z działalnością instytucji obsługujących rolnictwo (GS "SCH", SKR, BS i Spółdzielnia Mleczarska).

2. Informacja na temat utrzymania lasów gminnych po wykonaniu prac pielęgnacyjnych. Zamierzenia na następne lata.

3. Sprawy bieżące Komisji.

Przewodniczący Komisji
Ireneusz Kwapich


Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXIX/274/06
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 30 czerwca 2006r.

PLAN PRACY
Komisji Szkolnictwa, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Witkowie na okres od lipca 2006r. do końca kadencji.


1. Wrzesień

1. Zapoznanie się z wykonaniem budżetu gminy i miasta za I półrocze 2006r.

2. Zapoznanie się z funkcjonowaniem M-G OPS w Witkowie (dożywianie, organizacja wypoczynku dzieci w okresie letnim, pomoc potrzebującym).

3. Informacja nt. dowozów dzieci do szkół.

4. Sprawy bieżące Komisji.


2. Październik

1. Spotkanie z Dyrektorami Szkół Podstawowych i Gimnazjów. Potrzeby remontowe szkół w 2007r.

2.Propozycje do budżetu gminy i miasta na 2007r.

3. Sprawy bieżące Komisji.

Przewodniczący Komisji
Piotr Jóźwik


drukuj pobierz pdf    

wstecz