Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2006: Uchwała XXIX/268/06 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/336/02 RM w Witkowie z dnia 28.06.2002r. w sprawie podziału GiM Witkowo na okręgi wyborcze...

Uchwała utraciła moc. Patrz: Uchwała Nr XX/172/2012 z 25 października 2012 roku

Uchwała Nr XXIX/268/06
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 30 czerwca 2006r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/336/02 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie podziału Gminy i Miasta Witkowo na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, w wyborach samorządowych.

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatu i sejmików województw (Dz.U. z 2003r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) Rada Miejska w Witkowie na wniosek Burmistrza Gminy i Miasta w Witkowie uchwala, co następuje:

§ 1.
W § 1 uchwały Nr XXXIV/336/02 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie podziału Gminy i Miasta Witkowo na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, w wyborach samorządowych wprowadza się następujące zmiany:

- w  kolumnie 3 tabeli liczbę 4 odnoszącą się do okręgu nr 1, zastępuje się liczbą 5,

- w  kolumnie 3 tabeli liczbę 5 odnoszącą się do okręgu nr 2, zastępuje się liczbą 4.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Witkowie.

§ 3
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

3. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń  Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki


Uzasadnienie

Po przeanalizowaniu obowiązującego podziału gminy na okręgi wyborcze ustalono, że w Gminie i Mieście Witkowo zaistniały przesłanki wymienione w art. 92 ust 1. (Pismo Nr DPZ - 732/1/06 Komisarza Wyborczego w Poznaniu z dnia 23 marca 2006r.). Zatem konieczne jest dokonanie zmian polegających na korekcie istotnego naruszenia normy przedstawicielskiej w okręgach nr 1 i nr 2.

Liczba radnych (Zarządzenie Nr 51/06 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 kwietnia 2006r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin i rad powiatów w woj. wielkopolskim oraz Sejmiku Województwa Wielkopolskiego) ustalona dla Gminy i Miasta Witkowo - 15

Liczba mieszkańców w Gminie i Mieście Witkowo  na dzień 31 grudnia 2001r. wynosiła 13.833 mieszkańców. Norma przedstawicielska  w gminie - 922,2.

Liczba mieszkańców w okręgu nr 1 - 3843 - norma przedstawicielska - 4,2
- 4 mandaty - 1,04,

Liczba mieszkańców w okręgu nr 2 - 4346 - norma przedstawicielska - 4,7
- 5 mandatów - 0,94,

Liczba mieszkańców w okręgu nr 3 - 768 - norma przedstawicielska  - 0,83
- 1 mandat,

Liczba mieszkańców w okręgu nr 4 -  914 - norma przedstawicielska - 0,99
- 1 mandat,

Liczba mieszkańców w okręgu nr 5 - 1016 - norma przedstawicielstwa - 1,10
- 1 mandat,

Liczba mieszkańców w okręgu nr 6 - 979 - norma przedstawicielstwa - 1,06
- 1 mandat,

Liczba mieszkańców w okręgu nr 7 - 1049 - norma przedstawicielstwa -1,13
- 1 mandat,

Liczba mieszkańców w okręgu nr 8 - 918- norma przedstawicielstwa - 0,99
- 1 mandat,

Liczba mieszkańców w Gminie i Mieście Witkowo na dzień 31 grudnia 2005r. wynosiła 13.748 mieszkańców.
Norma przedstawicielska w gminie - 916,5.

Liczba mieszkańców w okręgu Nr 1 - 4125 - norma przedstawicielska - 4,50 
- 5 mandatów - 0,90 na mandat,

Liczba mieszkańców w okręgu Nr 2 - 4030 - norma przedstawicielska - 4,40 
- 4 mandaty - 1,10,

Liczba mieszkańców w okręgu Nr 3 - 782 - norma przedstawicielska - 0,85
- 1 mandat,

Liczba mieszkańców w okręgu Nr 4 - 895 - norma przedstawicielska - 0,98
- 1 mandat,

Liczba mieszkańców w okręgu Nr 5 - 972 - norma przedstawicielska - 1,06
- 1 mandat,

Liczba mieszkańców w okręgu Nr 6 - 958 - norma przedstawicielska - 1,05
- 1 mandat.

Liczba mieszkańców w okręgu Nr 7 - 1064 - norma przedstawicielska - 1,16
- 1 mandat,

Liczba mieszkańców w okręgu Nr 8 - 922 - norma przedstawicielska - 1,01
- 1 mandat.

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz