Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2006: Uchwała XXVIII/262/06 w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/196/05 RM w Witkowie z dnia 29.04.2005r. o zakazie biwakowania...


UCHWAŁA  Nr XXVIII/262/06
Rady Miejskiej w Witkowie
dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/196/05 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 29 kwietnia 2005r. o zakazie biwakowania /Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 84, poz. 2420/.

Na podstawie art 40 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst  jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska w Witkowie uchwala, co następuje:

§ 1.
W uchwale Nr XXI/196/05 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 29 kwietnia 2005r. wprowadza się następującą zmianę, w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"Zakaz, o którym mowa w ust. 1 obowiązuje w okresie od dnia 15 czerwca do dnia 15 października każdego roku".

§ 2.
Pozostała treść uchwały pozostaje bez zmian.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

§ 4.
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia.

3. Uchwałę podaje się do wiadomości publicznej poprzez rozplakatowanie.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki   
 

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXVIII/262/06 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/196/05 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 29 kwietnia 2005r. o zakazie biwakowania.

Wprowadzenie zmiany w uchwale Nr XXI/196/05 z dnia 29 kwietnia 2005r. o zakazie biwakowania poza miejscami do tego wyznaczonymi w 100 m strefie ochronnej jezior na terenie gminy ma na celu utrzymanie porządku, zapewnienie  spokoju  i  bezpieczeństwa  publicznego w rejonie jezior na terenie Powidzkiego Parku Krajobrazowego w latach następnych,  bez konieczności podejmowania  kolejnych uchwał.
Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz